MEVZUAT

ULUSLARARASI ÜNİVERSİTELER ARAMA KURTARMA KONSEYİ DEĞİŞİKLİK STATÜSÜ

KONSEYİN ADI
Madde 1     :

Konseyin adı; ULUSLARARASI ÜNİVERSİTELER ARAMA KURTARMA KONSEYİ’dir.

MERKEZİ
Madde 2     :


Konseyin merkezi, Konsey Başkanının daimi kadrosunun bulunduğu üniversitenin şehri/ ülkesidir.

Konsey Yönetim Kurulu kararı ile uluslararası faaliyette ve işbirliğinde bulunabilir. Yurt içinde ve yurt dışında şube ve/veya irtibat bürosu ve/veya temsilcilikler açabilir, yurt dışında dernek ve/veya üst kuruluş kurabilir. Merkez adresini değiştirebilir. 

 AMACI
Madde 3     :

3.1       Yurt içi veya yurt dışında afet risklerin azaltılması, doğal afetlerde arama ve kurtarma gerektiren tüm olaylarda, kazalarda can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla gönüllü olarak çalışmak,

3.2       Afet risklerin azaltılması, afet risk yönetme yeteneklerini güçlendirilmesi, sivil savunma bilincinin üniversite öğrencileri arasında yaygınlaşmasını sağlamak, üniversitelerde kurulan arama-kurtarma kulüp öğrencilerinin bilinçli, organize, ekip ruhu ve teknik bilgilerle donanımlı olacak şekilde eğitilmesi ve afete dirençli toplum oluşturmak,

3.3       Konseye üye üniversitelerde,  afet risklerin azaltılması sivil savunma, arama-kurtarma hizmetlerinin daha etkin hale getirilmesi ve farkındalık oluşturmak maksadıyla ulusal veya uluslararası arama kurtarma oyunları düzenlemek,

3.4       Afet risklerin azaltılması, Arama kurtarma faaliyetlerine katılacak eğitimli ve sertifikalı, uygun yetenekli elemanları tespit ederek yetiştirmek, ekibin en kısa sürede toplanmasını ve olay yerine ulaşmasını sağlayarak etkin arama kurtarma çalışmaları yapmak,

3.5       Uygun koşulları yaratarak, gerek üyelerine, gerekse talep halinde üyeler dışında resmi ve özel kurum ve kuruluşlar, eğitim kurumları ile şahıslara afet risklerin azaltılması, ilk yardım, arama kurtarma doğa sporları, alternatif sporlar ve bunun gibi hususlarda çalıştay düzenlemek, eğitim ve seminerler vermek,

3.6       Aynı amaçla kurulmuş ve kurulacak yurt içinde ve yasal izin alındığı takdirde yurt dışındaki gerçek ve tüzel kişilerle, vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak ve danışmanlık hizmeti vermek,

3.7       Sivil toplum örgütlerinden biri olma sorumluluğu ve bilinci ile asıl konusu olan afet risklerin azaltılması, afet risk yönetme yeteneğini güçlendirmek, afete dirençli toplum oluşturmak, arama ve kurtarma çalışmalarının yanı sıra, ülkemizde ve dünyamızda boşluğunu, eksikliğini saptadığı, tarih, kültür, eğitim, sağlık, çevre ve doğa gibi sosyal, kültürel ve toplumsal konularda; toplantı, sempozyum, söyleşi, doğa yürüyüşü, etkinlik, imza kampanyaları, kitap, broşür ve benzeri yayın hazırlama ve toplama kampanyaları, kamuoyu oluşturma, toplumsal farkındalığı artırmak ve benzeri çalışmalar yapmaktır.

Konseyin Misyonu; Deprem, sel gibi doğal afetlerde ve büyük kazalarda, tamamen gönüllü olarak, amatör bir çalışma ve profesyonel bir yaklaşım ile, afetlerden etkilenen kişilere en kısa sürede ulaşmak, yardım için gereken en uygun koşulları yaratmak, doğru arama ve kurtarma çalışması yaparak, kazazedelere temel ilkyardım desteğini sağladıktan sonra emniyetli ortam koşullarına nakillerini sağlamak, bu tür olaylarda can kaybını en aza indirmek ve arama kurtarma konularında farkındalığı artırmak konseyimizin temel amacıdır.

Konseyin Değerleri; Gönüllülük, karşılıksız yardımseverlik, insan hayatına değer vermek, dürüstlük, güvenirliliktir.

ÇALIŞMA BİÇİMİ

Madde 4     :

Arama ve kurtarma gerektiren tüm çalışmalara yönelik;

4.1       Üniversitelerde kurulan arama-kurtarma kulüp üyelerinin çalışmalarına uygun ortam hazırlanması,

4.2       Eğitim seviyelerinin yükseltilmesi için yerel yetkililerle koordine edilerek eğitimlerin yapılması,

4.3       Kulüp üyelerinin ihtiyaç duyduğu şahsi ve ekip malzemelerinin teminine yönelik çalışmalar yapılması,

4.4       Ekiplerin en kısa sürede toparlanmasını, her birinin görevlerini, arama kurtarma malzemelerini nereden alacaklarını, iletişimin nasıl kurulacağını, hangi araçlardan yararlanılacağını, olay yerine ulaşılmasını, arama ve kurtarmanın niteliğine göre alınan kişiye ilk müdahalenin biçimini, ulaştırılacağı yeri saptamak,

4.5       Ekibin kısa sürede olay yerine ulaşmasını sağlamak,

4.6       Bu konuda rapor düzenlemek,

4.7       Bu çalışmaların yapılmasında afet/ kriz yönetimi ile ilgili kurumlarının ve özel kuruluşların desteklerini sağlamaktır.

 
ÇALIŞMA ALANLARI

Madde 5     :

Konsey çalışma alanları doğrultusunda;

5.1       Arama ve kurtarmaya katılabilecek gönüllü üniversite öğrencileri ile akademik personeli saptamak,

5.2       Bu kişilere gerek teşkilatlanmada ve gerekse arama ve kurtarmaya katılacak kişilere sağlanan yetkili kişilerin aracılığı ile eğitimler vermek, seminerler düzenlemek, düzenli tatbikatlar yapmak,

5.3       İlgi alanı içinde kalan konularda araştırma yapmak, araştırma yaptırmak, konferans, panel, seminer, sempozyum düzenlemek, sergi açmak, burs vermek, kitap, broşür, dergi, bülten ve benzeri yayınları çıkarmak, yıllık gelirinin iki katını aşmamak şartıyla kredi temin etmektir.

5.4       Afet ve Acil durum yönetimini sağlayan kurumlarla ilişkiler kurmak,

5.5       Üniversite, Fakülte, Akademi, Yüksekokullar, Spor Kulüpleri, Spor Dernekleri, Turizm Firmaları ile görüşmeler yapmak, ilişkiler kurmak,

5.6       Afet ve acil durum yönetimi kapsamında faaliyet gösteren özel kuruluşlar, vakıflar ve dernekler ile ilişki kurmak,

Konsey, gerek çalışma biçimi ve gerekse çalışma alanları bakımından, yasa, tüzük ve yönetmeliklere, konsey amaç ve doğrultusuna aykırı davranamaz. Hiçbir resmi kurum ve kuruluşun yetki ve görev alanı içine giremez.


KONSEYİN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ ve İŞLEMLER

Madde 6     :

Konsey,  amacına ulaşmak için; üye üniversitelerin yasal sınırlamaları içinde,

6.1       Yönetim Kurulu Toplantısına katılan üyelerin oy birliği ileyurt içi ve yurt dışından miktar ve değeri kısıtlanmamış para ve her türlü taşınır ve taşınmaz mallara, lisans, imtiyaz ve telif haklarına, marka, model, resimlere, gayri maddi ve maddi haklara gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olabilir ve kullanabilir, sözleşmeler yapabilir ve sözleşmeleri gerektiğinde fesih edebilir.

6.2       Sivil toplum örgütlerine ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip oldukları üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir taşınır ve taşınmaz malları alıp satabilir, inşa edebilir, devir ve ferağ edebilir; kendi alacakları için başkalarının ve başkalarının alacakları için kendi taşınmazları üzerinde her türlü rehin ve ipotekler, irtifak hakları tesis ve bunları tecdit, temdit, tebdil ve fek edebilir, kira akitleri yapıp bunları tapuya tescil ettirebilir, kira sözleşmelerini devralabilir ve/veya devredebilir taşınmazların gelirlerini toplayabilir ve dernek amaçları doğrultusunda harcayabilir.

6.3       Konseyin amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçindeki ve yurtdışındaki dernekler, vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapabilir,Mülki İdare Amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla bunlardan ayni ve nakdi yardım alabilir, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapabilir, gerek gördüğünde bu anlaşmaları fesih edebilir. Nakdi yardımlar bankalar aracılığı ile alınır.

6.4       Konsey, üyelerini konseye hizmet sözleşmesi ile bağlı olanları ve konseyin amacını gerçekleştirmesi için gönüllü olarak çalışan kişileri yurt içinde ve yurt dışında masraflarını karşılamak suretiyle eğitime, sertifika programlarına, tatbikatlara gönderebilir, doğal afetlerde ve sair arama ve kurtarma gerektiren tüm olay ve kazalarda yapılabilecek kurtarma çalışmaları ile ilgili konsey amaçlarında gerekli ve kullanılacak geliri sağlama amacıyla eğitim programları düzenleyebilir.

6.5       Konsey amaçları doğrultusundaki çalışmalara katkı sağlamak amacıyla; sivil toplum örgütleri tarafından yapılmasını yasaklamadığı, eğitim ve öğretim faaliyetleri için okul, yuva, kurs, yurt, huzurevi, sağlık kurumları, eğitim ve kültür merkezleri, sportif faaliyetler için spor sahaları, spor salonları, kamplar, tesisler kurabilir ve işletebilir.

6.6       Her türlü kara, deniz ve hava aracı ile gerekli izinler alınarak yurt içinde ve güncel yasalara uygun olarak izin alındığı takdirde yurt dışı da dahil olmak üzere sivil toplum örgütü olma sorumluluğu ve bilinci ile, temel afet bilinci konularında eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları, ilk yardım ve sair konularda sosyal, kültürel ve eğitim amaçlı çalışmalar ve sağlık taramaları yapabilir.

6.7       Konsey, amacı doğrultusunda dergi, gazete, kitap, broşür ve benzeri yayınlar yapabilir, bu yayınların dağıtımını gerçekleştirebilir, gerekli yasal izinler alınabildiği takdirde görsel ve işitsel medya ve iletişim kanalları ve araçları ile ilgili olarak radyo ve televizyon ve benzeri istasyonları kurarak, amaçları doğrultusunda yayınlar yapabilir, sair radyo ve televizyonlar için amaçları doğrultusunda programlar hazırlayabilir.

6.8       Konseyin asıl amacı olan arama ve kurtarma çalışmalarında iletişim sağlamak amacıyla yetkili merciilerden gerekli izinler alınarak kendi adına telsiz istasyonları, telsiz sistemi kurabilir anten role, frekans tahsis edebilir, sabit ve seyyar telsiz cihazlarını yasalar kapsamında kullanabilir, benzeri telekomünikasyon işlemleri yapabilir ve gerek kendi üyelerine gerekse kamu ve özel sektör üçüncü kişilerine telsiz/telekomünikasyon eğitimi verebilmek ve arama-kurtarma operasyonlarında kullanılmak üzere eğitim ve öğretim kurumları dahilinde amatör telsiz istasyonları kurabilir ve acil durum ve afet operasyon haberleşmesinde bunlardan her türlü istifade edebilir kullanabilir. 

6.9       Konsey, Arama Kurtarma faaliyetleri yanında, dünyamızda boşluğunu, eksikliğini ve yanlışlığını gördüğü, tarih, kültür, eğitim, sağlık, çevre ve doğa gibi sosyal, kültürel ve toplumsal konularda; toplantı, sempozyum, söyleşi, doğa yürüyüşü, etkinlik, imza kampanyaları, kitap, broşür ve benzeri yayın hazırlama ve toplama kampanyaları, kamuoyu oluşturma, toplum bilinçlendirme ve benzeri çalışmalar yapabilir. 

6.10     Konsey, afet ve acil durumlarda etkin arama kurtarma faaliyetleri icra etmek maksadıyla yönetim kurulu kararı ile vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşları ile amaç birliği sağlamak üzere platformlar oluşturabilir. 

KURUCULAR
Madde 7  :

Konseyin kurucuları EK-1′ de belirtilmiştir.

ÜYELİK TÜRÜ
Madde 8     :

8.1       Kurucu üyelik:

Somali’den Mogadishu Üniversitesi, Pakistan’dan The University of Lahore, Nepal’den Tribhuvan University, Hindistan’dan College of Advanced Technology Studies (CATS), Kırgızistan’dan Bişkek Academy of Finance & Economy, Ürdün’den Irbid National University JORDAN, Azerbaycan’dan Azerbaijan Economic University, Brezilya’dan University of Taubate, Uganda’dan Islamic University in Uganda, Endonezya’dan Islamic University of Indonesia, İran’dan Kerman Medical Universitesi, Rusya’dan Voronezh State University of Architecture and Civil Engineering ve Tambov State Technical University, Kazakistan’dan Miras Üniversitesi, Polonya’dan Uczelina Vistula Üniversitesi, Etyopya’dan Arba Minch Üniversitesi, Moldovadan University For European Political Economic Studies, Yemenden Dar Al – Salam Üniversitesi, Makedonyadan Institute of Earthquake Engineering and Engineering Seismology, Üniversity “St. Cyril and Methodius” IZIIS of Macedonia, Türkiye’den Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden Atatürk Öğretmen Akademisi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi,  Yakın Doğu Üniversitesi ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi arama-kurtarma kulüpleri, “Uluslararası Üniversiteler Arama-Kurtarma Konseyi”nin kurucu üyeleridir.

8.2       Onur Üyesi:

Onur Üyesi,  konseyin amaç ve hizmet konularına uygun çalışmalarda bulunan, toplumda sevgi ve saygı duyulan kişiler arasından Yönetim Kurulu’nun teklifi Genel Kurul kararı ile seçilen onursal nitelikteki üyedir.

8.3       Bireysel üye:

Arama – kurtarma, afet yönetimi ve acil insani yardım konularında akademik kariyeri, uzmanlığı veya kabul görmüş otoriterliği bulunan şahıslar, kendi müracaatları veya teklif teyit usulü ile  “Uluslararası Üniversiteler Arama-Kurtarma Konseyi” tarafından bireysel üyeliğe kabul edilir ve yapılacak çalışmalara dahil edilebilirler.

ÜYE OLMA
Madde 9     :


9.1       Üyelik Başvurusu ve Kabul Koşulları:

“Uluslararası Üniversiteler Arama-Kurtarma Konseyi”ne üyelik, müracaat veya teklif-teyit usulü ile aşağıda belirtilen esaslara bağlı kalınarak gerçekleşir.

(1)   Üye olmak üzere başvuruda bulunacak üniversitelerin üyelik başvurusu, Konseyin Yönetim Kurulu’nun rutin toplantılarında gündeme alınarak karara bağlanır. Veya Konsey Başkanı tarafından Yönetim Kurulu’na e- mail yoluyla üyelik başvuruları bildirilir, en geç üç hafta içerisinde üye sayısının yarısından bir fazla (altı) olumsuz cevap alınmaması halinde üyelik işlemleri yapılır ve konseyin tüm üyelerine yeni üye bildirilir.

(2)   Üyelik için başvuran üniversiteler ve sivil toplum örgütleri, üyeliklerinin görüşülüp karara bağlanacağı toplantı tarihine kadar aday üye üniversite sıfatı ile müşterek çalışmalara katılabilirler.

(3)   Üyelik, Yönetim Kurulu toplantısında bulunan üye üniversite temsilcilerinin en az yarısından bir fazlasının üyeliği uygun bulması ve başvurunun karara bağlanıp müracaat eden üniversiteye yazılı tebliğinden sonra gerçekleşir. Yönetim Kurulu üyelerinin oylamalarında eşitlik durumunda Konsey Başkanın oyu iki oy sayılır.

(4)   Üyelik başvuru görüşmelerinde toplantıya katılamayacak üniversiteler, alınacak kararları benimsemiş sayılırlar.

9.2       Üyelik İçin Müracaat Şartları:

Arama-Kurtarma veya benzer amaçlı kulüp kurmuş her üniversite, bulunduğu ülkenin siyasal statüsüne bakılmaksızın, müracaat için gerekli şartları taşır sayılır. Arama–Kurtarma veya benzer amaçlı dernekler vb. sivil toplum örgütleri de üyelik için başvuru yapabilir. Üyelik müracaat formu ile birlikte üniversiteler kendilerini konseyde temsil edecek yetkiliyi belirten rektör onaylı yazı, sivil toplum örgütleri de konseydeki temsilcilerini belirten yönetim kurulları ve başkanları tarafından onaylanmış belge ile müracaat edecektir. Konseye üye herhangi bir üniversite veya sivil toplum örgütü konseydeki yetkili temsilcisini değiştirmesi halinde en geç 15 gün içerisinde Konsey Başkanlığına yeni temsilciyi belirtecek rektör/sivil toplum örgütü başkanı onaylı bir yazı gönderilecektir.

Üyeliğe kabul edilen üniversiteye gönderilen yazıda bir (1) ay içinde yıllık aidatını yatırması gerektiği bildirilir. Yıllık aidatın tamamının yatırıldığı andan itibaren asil üye sıfatı kazanılır. Yıllık aidatın tamamının ödenmemesi halinde üyelikten doğan haklar hiçbir şekilde kullanılamaz.

Konsey Başkanlığına iletilecek üyelik müracaat formu EK-2’de, Konseye üye üniversitelerin veya sivil toplum örgütlerinin her yıl Aralık ayı içinde bildireceği arama kurtarma kulüplerinin faaliyet ve bilgi formu EK-3’te, kulüp üyeleri hakkında doldurulacak form EK-4’te,  yıl içinde yapılan faaliyetlerin istatistik olarak bildirileceği form EK-5’tedir.

  9.3     Bireysel Üyelik:

Kurtarma, afet yönetimi ve acil insani yardım konularında akademik kariyeri, uzmanlığı veya kabul görmüş otoriterliği bulunan şahıslar kendi müracaatları veya teklif teyit usulü ile  “Uluslararası Üniversiteler Arama-Kurtarma Konseyi” tarafından bireysel üyeliğe kabul edilir ve yapılacak çalışmalara dahil edilebilirler ancak toplantılarda oy kullanamazlar. Bireysel üyelik müracaatları Konsey Başkanı tarafından Yönetim Kurulu toplantılarında gündeme sunulur ve salt çoğunlukla karar verilir. Oylamada eşitlik durumunda Konsey Başkanının oyu iki oy sayılır. Bireysel üyelik müracaat formu EK-6’dadır. Bireysel üyelerin listesi EK-9’dadır. Bireysel üyelerden yıllık aidat ücreti alınmaz.

9.4       Onur Üyeleri:

Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine Genel Kurul kararı tarafından 3/5 oy ile seçilirler. Onur üyelerinin listesi EK-9’dadır. Onur üyelerinden yıllık aidat ücreti alınmaz.

ONURSAL (FAHRİ) BAŞKANLIK
Madde 10   :

Konseyin amaç ve hizmet konularında uygun çalışmalarda bulunan, toplumda sevgi ve saygı duyulan, konseyin kuruluşunda-faaliyetlerinde büyük katkıları olmuş, yönetim kurulu Başkanlığı görevini yapmış olan, konseyin amaç ve çalışmalarına yönelik yayınları bulunan, sosyal ve içtimai konumu itibari ile konseye maddi ve manevi katkıları olabilecek olan kişiler Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulunun kararı ile Onursal (Fahri) Başkan seçilirler.

ÜYELİKTEN ÇIKMA

Madde 11   :

11.1     Üyelikten çıkma:

Konsey üyesi olan her üye Yönetim Kurulu’na, altı ay önceden verilecek bir yazılı çıkma beyanı ile çıkma hakkına sahiptir. Çıkan üyenin, konsey mal varlığına verdiği bir zarar söz konusu ise tazmini ve üzerinde bulunan dernek demirbaşlarını yönetime teslimi zorunludur. Bir kurum veya kuruluştaki görevi nedeniyle onur üyeliğine seçilenler bu görevlerinin sona ermesi ile birlikte üyelikleri de kendiliğinden son bulur.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
Madde 12   :

12.1     Üyelikten çıkarılma;

(1)   Disiplin Kurulunca yapılan soruşturmaya göre tüzüğe aykırı hareket ettiği veya konsey aleyhine çalışma yaptığı saptananlar,

(2)   Konsey statü hükümlerine göre üyelik koşullarını sonradan kaybedenler,

(3)   Üyelik formunda doğru beyanda bulunmayanlar,

(4)   Statü ve İç Yönetmeliklere göre verilen görevi yerine getirmeyenler, Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar.

Çıkarılan üyenin çıkarılma kararından sonraki ilk olağan  genel kurulu’nda itiraz hakkı vardır.

(3) fıkrasına göre üyelikten çıkarılanlar, çıkartma nedeni ortadan kalktığını belgelemeleri ve istekleri olur ise yeniden üyeliğe alınabilirler.

  • ve  (4) bendine göre çıkarılanlar bir daha üyeliğe alınamazlar.

(2) bendine göre çıkarılanlar arama-kurtarma kulüplerini yeniden kurmaları halinde üyeliğe alınabilirler.

Hangi nedenle olur ise olsun ikinci kez üyelikten çıkarılanlar bir daha üyeliğe alınmazlar.


ÜYELİK HAKLARI ve YÜKÜMLÜLÜKLER

Madde 13   :

Hiçbir üniversite, sivil toplum örgütü veya kişi üye olmaya ve üye kalmaya zorlanamaz.

13.1     Kurucu Üye;

Konsey statüsündeki tüm koşulları kabul eden, üyelik haklarından yararlanan, her türlü yükümlülükleri üstlenmiş üyedir. Gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmaktır. Yükümlülükleri ise, oluşturulan ya da oluşturulacak çalışma birimlerine, etkinliklere, eğitimlere ve genel kurul toplantılarına katılmak, konsey amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak ve konseyin toplum içindeki ve uluslar arası alanlarda olumlu görüntüsünü sürdürmektir.

13.2     Onur Üyesi;

Onur üyelerinin konseyin hak ve yetkilerini kullanmak ve seçme seçilme hakları yoktur. 

13.3     Bireysel Üye;

Bireysel üyelerin konseyin hak ve yetkilerini kullanmak ve seçme seçilme hakları yoktur. Her asil üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır ve oylar bizzat kullanılır.  Çıkan veya çıkarılan üye Konsey mallarında hak iddia edemez.

13.4     Üyelik Yükümlülükleri;

Üye Üniversiteler, konsey adına açılan hesaba yıllık aidatlarını her yıl Ocak ayı sonuna kadar ödemek zorundadır. Yıllık aidatını takvim yılının Ocak ayı sonuna kadar ödemeyen üyelere ihtar yapılarak üyelik aidatının otuz (30) gün ödenmesi talep edilir. Tanınan süre içerisinde ödememe durumunun devam etmesi halinde Yönetim Kurulu tarafından üyeliğin geçici olarak kapatılmasına karar verilir ve Konsey Karar

Defterine işlenir.

Üyelik aidatlarını iki (2) yıl ödemeyen üyelere verilecek on beş (15) günlük süre içerisinde de ödemenin yapılmaması halinde, Yönetim Kurulu kararı ile ilgili üniversitenin üyeliği sonlandırılır ve Konsey Karar Defterine işlenir.

Genel Kurul’da oy kullanabilmek için üyenin Konseye geçmiş yıllara ait borcunun bulunmaması zorunludur.

KONSEY ORGANLARI

Madde 14   :

14.1     Konseyin organları;

(1)   Genel Kurul,

(2)   Yönetim Kurulu,

(3)   Denetim ve Disiplin Kurulu,

(4)  Mali İşler Yürütme Kurulu,

Genel Kurul veya Yönetim Kurulunca gerekli görülen birimler kurulur. Bu birimlerin çalışma esasları bir iç yönetmelik veya yönerge ile belirlenir.

GENEL KURUL

Madde 15   :

Genel Kurul, konseyin en yetkili organıdır. Genel Kurul, Konseyin Yönetim Kurulu,  Denetim ve Disiplin Kurulu,  Mali İşler Yürütme Kurulu ve Konseyde kayıtları bulunan üyelerden oluşur.

Genel Kurula konseyin üyesi olan üniversiteler ve sivil toplum örgütleri  temsil hakkı verdiği bir asıl bir de yedek üyenin kimliğini yönetim kuruluna bildirir. Yönetim kurulu üniversiteler tarafından temsil hakkı verilen personelin kimliklerini tüm üye üniversitelere bildirir.

Sivil toplum örgütlerinin konseydeki üyelerinin genel kurulda, oy kullanma hakkı olup yönetim kuruluna, denetim ve disiplin kuruluna aday olma hakkı bulunmamaktadır. Konseye üye sivil toplum örgütlerine Konsey Başkanı tarafından çalışma gruplarında görev verilebilir.

GENEL KURULUN TOPLANTI ZAMANI
Madde 16   :


Genel Kurul  üç yılda bir Nisan ayı içinde konsey merkezinde olağan olarak toplanır.
Genel Kurul, zorunlu görülen durumlarda  Konsey Başkanı veya Yönetim Kurulu kararı ile en geç bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır.
Ayrıca:

(1)   Üyelerin 1/5’inin yazılı ve imzalı başvurusu,

(2)   Yönetim Kurulunun gerek gördüğü konularda alacağı karar,

(3)   Denetim ve Disiplin Kurulu’nun alacağı karar,

(4)   Yönetim Kurulunun (eksilmelerin yedeklerle tamamlanmasına karşın) üye tam sayısının altına düşmesi de diğer çağrı nedenidir.

ÇAĞRI USULÜ

Madde 17   :

Genel Kurul toplantısına hazırlık olarak Yönetim Kurulu toplantıya katılmaya hakkı olanlara ait bir liste düzenler.

Toplantıdan otuz gün önceden toplantının günü, saati, yeri üyelere bir yazı ile bildirilir. Toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantının bir haftadan erken olmaksızın erteleneceği gün de belirtilir. 

Genel Kurul toplantısı, üyelere toplantıdan otuz gün önce yazı ile bildirilir. 

Toplantıda çoğunluk sağlanamaması dışında bir nedenle toplantı ertelenir ise erteleme nedeni ikinci bir ilan ile üyelere duyurulur. Yeni toplantı en geç iki ay içinde yapılır.


TOPLANTI YERİ

Madde 18   :

Genel Kurul, konsey merkezinin bulunduğu ülkede toplanabileceği gibi Konsey Başkanının uygun görebileceği başka bir ülkede de toplanabilir.

TOPLANTI YETER SAYISI

Madde 19   :

Genel Kurul, statüye göre toplantıya katılma hakkı olan üyelerin yarısından bir fazlasının katılımı ile yapılır. Erteleme üzerine yapılan ikinci toplantıda  hazır bulunan üyelerle toplantı yapılabilir.

TOPLANTI USULÜ

Madde 20   :

Genel Kurul toplantısı ilanda belirtilen yer ve saatte yapılır.

Toplantıya gelen üye listeye imza atarak toplantıya girer.

Birinci toplantıda yeter sayı sağlanamaz ise ilan edilen biçimde yeniden toplanmak üzere tutanak tutularak dağılır.

Yeterli sayıda üye katılması durumunda toplantı,  Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Toplantının açılmasından sonra bir başkan, bir başkan vekili ve bir kâtip seçilerek Divan Heyeti oluşturulur. Toplantıyı Divan Başkanı yönetir. Toplantıya ilişkin tutanak Divan Heyeti tarafından imzalanarak Yönetim Kurulu Başkanına verilir.

Toplantıda yalnız gündeme alınan konular görüşülür. Ancak toplantıda bulunan üyelerin en az onda birinin yazılı istemi ile yeni önerilen konular gündeme alınır ve görüşülür.


GENEL KURULUN GÖREV ve YETKİLERİ

Madde 21   :

21.1     Genel Kurulun yetkileri şunlardır;

21.1.1       Yönetim, Denetim ve Disiplin ile Mali İşler Yürütme Kurulu’nun seçimi,

21.1.2       Statü değişikliğine karar vermek,

21.1.3       Yönetim ile Denetim ve Disiplin Kurulları raporlarının, bilançonun, gelir ve gider hesaplarının görüşülmesi ve kurullarının ibrası,

21.1.4       Yönetim Kurulu’nun hazırladığı bütçenin, bütçe yönetmeliğinin görüşülmesi, aynen veya değiştirilmiş şekli ile kabul etmek,

21.1.5       Taşınmaz mal satın alınması veya satılması konusunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

21.1.6       Federasyon veya Konfederasyona katılmak ve ayrılmak,

21.1.7       Yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye ve gözlemci olmak ve ayrılmak, (Gerekli yasal izinlerin alınması koşulu ile)

21.1.8       Yasa, statü ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri yerine getirmek,

21.1.9       Konseyden çıkarılan üyelerin itirazlarını incelemek ve karara bağlamak, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarılma hakkında son kararı vermek,

21.1.10     Konseyin amaçlarına benzer amaçlı dernek, vakıf, üst birlik ve kuruluşları kurmak, bunlara katılmak veya kurucu olarak katılmak,

21.1.11     Konsey Statüsü’nde,  Genel Kurul tarafından yapılması öngörülen diğer görevleri yerine getirmek, yurt içinde ve yurt dışında şube açılmasına veya kapatılmasına karar vermek,

21.1.12     Konseyin üçüncü şahıslara, bankalara ve finans kurumlarına borçlanma ve kredi alması hususunda yönetim kurulu’na yetki vermek,

21.1.13     Konseyin feshine karar vermek.


OY KULLANMA VE KARAR ALMA YÖNTEM VE BİÇİMLERİ

Madde 22   :

Konsey organlarının seçimi gizli oy ve açık sayımla yapılır. Tersine bir Genel Kurul kararı olmadıkça, diğer oylamalar açık olarak yapılır.

Statüde başkaca bir oran belirtilmemişse Genel Kurul kararları, katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Ancak Konseyin feshi ve tüzük değişikliği ile ilgili kararlar 2/3 çoğunlukla alınır.

YÖNETİM KURULUNUN OLUŞMASI

Madde 23   :

Konseyin Yönetim Kurulu on (10) asil üyeden ve üç (3) yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu Genel Kurulda gizli oyla seçilir. İlk toplantıda görev bölümü yapar. Görev süresi 3 yıldır. Görevi sona eren Yönetim Kurulu üyelerine yeni yapılan Genel Kurul’da tekrar görev verilebilir. Seçilen yönetim kurulu üyeleri ilk toplantıda içlerinden bir üyeyi konsey başkanı, bir üyeyi de asbaşkan olarak yetkilendirirler.

Asil üyelerde boşalma olduğunda yedek üyelerin göreve çağırılması zorunludur. 

Ayni yönetim kurulu üyesi iki defa Konsey Başkanı olamaz.

YÖNETİM KURULU’NUN GÖREVLERİ
Madde 24   :


24.1     Konseyi temsil etmek üzere bir veya birden fazla Yönetim Kurulu üyesine yetki vermek,

24.2     Gelir ve gider hesaplarını, bilançoyu yapmak, Genel Kurulun onayına sunmak,

24.3     Bütçeyi ve bütçe yönetmeliğini hazırlayarak Genel Kurula sunmak,

24.4     İç işleyiş yönetmeliklerini hazırlamak ve yürütmek,

24.5     Gerekli gördüğünde alt birimler, gruplar ve kurullar oluşturmak, bu kurulların çalışma koşullarını düzenlemek ve kapatmak,

24.6     Konsey adına çalıştırılacak personeli atamak, sözleşme yapmak, personelin ücretlerini saptamak, gerektiğinde işine son vermek,

24.7     Genel Kurul’u gerektiğinde olağanüstü toplantıya çağırmak,

24.8     Her türlü satın alma, satma ve harcama işlerini yapmak,

24.9     Konsey adına dava açmak, açılacak davalarda taraf olmak,

24.10   Konsey Denetleme ve Disiplin Kurulu’nun görüşü alınarak Konsey Statüsü’ne aykırı hareket eden üyeyi üyelikten çıkarmak,

24.11   Konsey çalışmalarının gerektirdiği durumlarda konsey üyelerini görevlendirme kararı almak ve kişilerin görev ve yetkilerini saptamak,

24.12   Genel Kurul’da alınan kararları yürütmek,

24.13   Konsey adına basına ve kamuoyuna açıklamada bulunma kararı almak,

24.14   Konsey amacının gerektirdiği çalışmaları yapmak ve bu doğrultuda alınan kararları uygulamak,

24.15   Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olmakla birlikte, yeni yönetim kurulu seçilinceye kadar mevcut yönetim kurulu görev yapar.

24.16   Genel Kurul’un verdiği karar ve yetkiye istinaden yurt içi ve yurt dışında Şubeler açmak ve yetki vermek,

24.17   Yasa, tüzük ve yönetmeliklerden doğan görevleri yerine getirmek.

24.18   Taşınmaz mal kiralamak ve kiraya vermek, satın almak ve satmak,

24.19   Genel Kurul’unun vereceği yetki ile konseyin üçüncü şahıslara, bankalara ve finans kurumlarına borçlanma ve kredi almak.

24.20   Konsey Başkanı;

24.20.1     Bulunduğu tüm platformlarda konseyi temsil eder, Konsey Başkanının yokluğunda Konsey Asbaşkanı Konseyi temsil eder.

24.20.2     Devamlı ikamet ettiği ülkede, konseye üye üniversiteler, arama kurtarma hizmetleri konusunda yetkili devlet kurumları ve sivil toplum örgütü üyelerinden oluşan bir veya daha fazla çalışma grupları kurabilir.

24.20.3     Çalışma gurupları;

(1)   Başkanın, konsey amaçları doğrultusunda geliştirmek istediği projeleri etüd eder,

(2)   Konsey üyeleri arasında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar,

(3)   Konsey üyelerinin faaliyetlerini konseyin internet sayfasında yayınlanmasını sağlar,

(4)   Değişen dünyadaki gelişmelerini takip edip konsey üyelerini bilgilendirmek, varsa işbirliği imkanlarını geliştirir,

 (5)  Konsey üyelerinin katılacağı ortak etkinlikler (eğitim, tatbikat, seminer, saha çalışması vb.) planlayıp icra eder,

(6) Başkan, konsey adına mali hesaplarının ita amirliğini yapar, Mali İşler Yürütme Kurulu tarafından usulüne uygun hazırlanacak harcamalarla ilgili fatura, makbuz ve çekleri imzalar,

(7)  Konsey hesaplarından Beş bin (5 000) Euro ve üstü harcamaları Yönetim Kurulu onayına sunar,

(8)   Ana çalışma gurupları olarak;

(8.1)  Sekreterya  Grubu,

(8.2)  Afet Yönetim Grubu,

(8.3)  Eğitim ve Tatbikat Grubu,

(8.4)  Lojistik  Grubu kurulur.

Konsey Başkanı ihtiyaç duyması halinde başka guruplar da  oluşturabilir.

Grupların görevleri EK-7’ de belirtilmiştir.

DENETİM ve DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞMASI

Madde 25   :

Denetim ve Disiplin Kurulu üç asil bir yedek üyeden oluşur. Olağan Genel Kurulla Görev süresi 3 yıldır.  Görevi sona eren Denetim ve Disiplin Kurulu üyelerine yeni yapılan Genel Kurulda tekrar görev verilebilir. Asil üyelerde boşalma olduğunda yedek üyenin göreve çağırılması zorunludur. 

DENETİM ve DİSİPLİN KURULUNUN GÖREVLERİ

Madde 26   :

Denetim ve Disiplin Kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir.

26.1     Konseyin hesaplarını ve çalışmalarını, diledikleri zaman veya en geç altı aylık aralıklarla incelemek ve sonuçlarını Yönetim Kurulu’na bildirmek,

26.2     Kesin hesap durumunu bir raporla Genel Kurul’a bildirmek,

26.3     Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırması için gerektiğinde Yönetim Kurulu’na başvurmak, toplantı gerçekleşmezse, toplantının yapılması için yerel hukuk yoluna başvurmak.

MALİ İŞLER YÜRÜTME KURULUNUN OLUŞMASI

Madde 27   :

Mali İşler Yürütme Kurulu üç asil bir yedek üyeden oluşur. Olağan Genel Kurulla Görev süresi 3 yıldır.  Görevi sona eren Mali İşler Yürütme Kurulu üyelerine yeni yapılan Genel Kurulda tekrar görev verilebilir. Asil üyelerde boşalma olduğunda yedek üyenin göreve çağırılması zorunludur. 

MALİ İŞLER YÜRÜTME KURULUNUN GÖREVLERİ

Madde 28   :

Mali İşler Yürütme Kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir.

28.1     Konseye üye üniversitelerin yıllık aidatlarını yatırıp yatırmadıklarını takip etmek,

28.2     Konsey adınaaçılan hesap numarasına yapılan üyelik aidat yatırımlar ile diğer gelirleri (kira, bağış vb.) kontrol etmek, harcamaları usulüne uygun düzenlemek ve gerçekleşmesini sağlamak,

28.3     Konsey adına açılan hesap numarası ile ilgili çek hesabı oluşturulmasından, çek defterinin muhafazasından, beş bin (5 000) Euro ve üstü harcamaların Yönetim Kurulu Kararına müteakip düzenlenmesinden, tüm yapılacak harcamaların çekle ödenmesinden, çeklerin Yönetim Kurulu Başkanı, Asbaşkanı ve Mali İşler Yürütme Kurulu Başkanı tarafından imzalı olmasından, 

28.4     Konseyin mali işlerinin yürütülmesinden, muhasebe kayıtlarının yasal esas usullere göre düzenlenmesinden ve tutulmasından,

28.5    Yönetim Kurulu adına Genel Kurul toplantılarında mali gelir ve harcamalarla ilgili bilançonun  üyelerin  bilgisine sunulup onaylatılmasından sorumludur.

İÇ DENETİM

Madde 29   :

Denetim ve Disiplin Kurulu, Konsey Statüsü doğrultusunda konseyin denetimini yapar. Bu konuda gerek görülür ise statü hükümlerine göre bir iç yönetmelik hazırlanır.

GENEL KURUL SONUÇLARININ BİLDİRİMİ

Madde 30   :

Genel Kurul seçimini izleyen otuz gün içinde Yönetim ile Denetim ve Disiplin Kurulu üyeleri ile Konseyin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad, soyad, baba adı, doğum yeri, günü, meslekleri ve ikametgâh adresleri ilan edilerek konseyin web sayfasında yayınlanır.

ÜYELİK AİDATI

Madde 31   :

Konsey üyeliğinin yıllık aidat ücreti  300 (Üç yüz)  Euro’dur. Üyelik aidatların yetmediği  ortak faaliyet giderlerinin karşılanması için;

31.1     Konsey başkanlığının onayına müteakip üye üniversiteler tarafından kendi rektörlükleri, bulundukları devletler veya benzer nitelikteki görevleri bulunan kuruluşlar nezdinde girişimler yapar ve finansman bulunması halinde geniş çaplı ortak faaliyet planlanarak icra edilir.

31.2     Konsey statüsünde belirtilen amaçların planlanması ve icrası için gerekli geliri sağlamak amacıyla eğitim programları düzenleyebilir.

KONSEY DEFTERLERİ
Madde 32   :

Konsey defterleri;
32.1    
Karar defteri,

32.2     Üye kayıt defteri,

32.3     Giden ve gelen evrak kayıt defteri,

32.4     Gelir – gider defteri,

32.5     Bütçe, kesin hesap ve bilanço defteri,

32.6     Demirbaş defteri,

32.7     Alındı belgesi kayıt defteri’dir.

TAŞINMAZ MAL EDİNME
Madde 33   :

Konsey, amaç ve çalışmaları için gerekli olan taşınmazları Genel Kurul’un yetki vermesi üzerine yönetim kurulu kararı ile edinebilir. Satın alınan ve bağış ya da vasiyet yoluyla konseye kalan taşınmaz mallar, konsey adına taşınmaz malın bulunduğu ülkenin tapusuna tescil edilir.


TEMSİLCİLİK
Madde 34   :

Konsey gerekli gördüğü ülkelerde/şehirlerde faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin tüzel kişiliği ve bünyesinde organları yoktur. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararı, temsilci olarak görevlendirilen kişi ve/veya kişiler tarafından bulunulan ülkenin/ şehrin mülki amirliğine (30) Otuz gün içinde yazılı olarak bildirilir.

ULUSLAR ARASI FAALİYETLER, YABANCI DERNEK, KULÜP ve KURULUŞLARLA İLİŞKİ

Madde 35   :

Konsey, statü’de gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir ve yurt dışında temsilcilik açabilir. Konsey amaçlarına uygun yurt dışında kurulmuş federasyonlara veya platformlara katılabilir.

STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ
Madde 36  :

Genel Kurul toplantıya katılanların üçte ikisinin kabul oyu ile statü değişikliğine karar verebilir.
FESİH VE SONUÇLARI
Madde 37        :

Genel Kurula üyelerin üçte ikisinin katılması ve katılanların üçte iki çoğunluğunun kabul oyu ile feshe karar verilebilir. Birinci toplantıda üçte iki üye hazır bulunmaz ise toplantı ertelenir ve ikinci toplantıda katılan üyelerin üçte iki çoğunluğunun kabul oyu ile feshe karar verilebilir.

Konsey feshedilir ise üç kişilik bir tasfiye kurulu oluşturulur. Tasfiye kurulu üç ay içinde gelir ve gider hesaplarını ve ödemeleri yapar.

Malvarlığı Genel Kurulun karar vereceği bir derneğe veya vakfa bağışlanır. Tasfiye bitince evraklar saklanmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı’na verilir.

STATÜ’DE HÜKÜM OLMAMASI
Madde 38   : 

Uygulanacağı devlete göre Konsey Statüsü’nde yazılı olmayan konularda sırası ile yasalar, tüzükler ve yönetmeliklere göre karar alma veya uygulama yetkisi Konsey Başkanı’nındır.

KONSEYİN RESMİ İNTERNET SİTESİ
Madde 39   : 

Konsey Başkanlığı tarafından kurulan ve işletilen konseyin resmi internet sitesinde (www.iusarc.org) üye üniversitelerin, sivil toplum örgütlerinin, bireysel, onursal üyelerin  isimleri ile konseyin  faaliyetleri yayınlanır.

KONSEYİN RESMİ e-mail ADRESİ
Madde 40   : 

Konsey Başkanlığı tarafından üyeler arasında hızlı iletişim ağı oluşturulması amacı ile telefon görüşmeleri yanı sıra, e-mail haberleşme ağı kurulur. Konsey Başkanlığı tarafından uygun görülmesi halinde alternatif haberleşme imkanları da hayata geçirilir. Konseyin resmi e-mail adresi info@iusarc.org’dur.

KONSEYİN AMBLEMİ
Madde 41   : 

Konseyin amblemi, göz şeklindeki tasarımın içinde siyah-beyaz renkte dünya olup, EK- 8‘dedir.

KONSEYİN KURULUŞ GÜNÜ
Madde 42   : 

Kurucu üyelerin konseyin kuruluşunu kabul ettiklerini yazılı  olarak beyan  ettikleri, 24 Nisan 2012 tarihi, “Uluslararası Üniversiteler Arama–Kurtarma Konseyi”nin kuruluş günü olarak kabul edilir. Tüm üyeler bulundukları ülkelerde düzenledikleri etkinliklerle günü kutlar ve düzenledikleri faaliyetleri fotoğrafları ile birlikte konseyin e-mail adresine bildirirler.

KONSEY ÜYELİK KARTI

Madde 43   : 

Konseye üye üniversiteler ve sivil toplum örgütleri, arama kurtarma kulüpleri veya kurtarma ekiplerinde görevli üye personeline, EK-10’da ön ve arka yüzü belirtilen konsey üyelik kartını diğital ortamda hazırlayıp konsey üyesi temsilcisi ile rektör veya sivil toplum örgütü başkanının imzası ile Konsey Sekretaryasına gönderir. Konsey Sekretaryası Konsey Başkanı’nın onayını müteakip ilgili üyelik kartlarını hazırlatıp konsey üyelerine gönderir.  

Üniversiteler veya sivil toplum örgütleri konsey üyelik kartı verdikleri üyelerine imtiyazlar düzenleyebilir. Üniversiteler veya sivil toplum örgütleri sağladıkları imtiyazları Konsey Başkanlığına bildirir.

DİĞER KONULAR

Madde 44   : 

44.1     Üniversitelerinden mezun olan arama-kurtarma ekip mensubu öğrencilerin “Uluslararası Üniversiteler Arama-Kurtarma Konseyi” ile ilişkileri devam eder. Mezun öğrenciler, kendi ülkelerinde üye üniversite bulunması halinde bu çalışmalara gönüllü katılma hakkına sahip olurlar.

44.2     Konsey dahilinde aktif rol almış emekli veya değişik üniversitelerde görev almış akademisyenler bu çalışmalara katılma hakkına sahip olurlar. Söz konusu personel aynı zamanda “Uluslararası Üniversiteler Arama-Kurtarma Konseyi” bireysel temsilcileri olup üye artırımı için çaba sarf etmeye yetkilidirler.

44.3     Konseye üye üniversiteler ve sivil toplum örgütleri, arama kurtarma ekiplerindeki üyelerini ve diğer lojistik çalışanlarını her türlü iş kazası ve  riske karşı ferdi kaza sigortası yaptırırlar.