MEVZUAT

ULUSLARARASI ÜNİVERSİTELER ARAMA KURTARMA KONSEYİ STATÜSÜ

KONSEYİN ADI

Madde 1     :


Konseyin adı; ULUSLARARASI ÜNİVERSİTELER ARAMA KURTARMA KONSEYİ

KONSEYİN KURULUŞ TARİHİ VE  MERKEZİ
Madde 2     :

Kurucu üyelerin konseyin kuruluşunu kabul ettiklerini yazılı  olarak beyan  ettikleri, 24 Nisan 2012 tarihi, “Uluslararası Üniversiteler Arama–Kurtarma Konseyi”nin kuruluş günü olarak kabul edilir. Tüm üyeler bulundukları ülkelerde düzenledikleri etkinliklerle günü kutlar ve düzenledikleri faaliyetleri fotoğrafları ile birlikte konseyin e-posta adresine bildirirler.

Konseyin merkezi, Konsey Başkanının daimi kadrosunun bulunduğu üniversitenin şehri/ ülkesidir.

Konsey Yönetim Kurulu kararı ile yurt içinde ve yurt dışında şube ve/veya irtibat bürosu ve/veya temsilcilikler açabilir, yurt dışında dernek ve/veya üst kuruluş kurabilir. Merkez adresini değiştirebilir. 

KONSEYİN İNTERNET SİTESİ VE  e-posta   ADRESİ
Madde 3     : 

Konsey Başkanlığı tarafından kurulan ve işletilen konseyin resmi internet sitesinde (www.iusarc.org) üye üniversitelerin, sivil toplum örgütlerinin, bireysel, onursal üyelerin  isimleri ile konseyin  faaliyetleri yayınlanır.

Konsey Başkanlığı tarafından üyeler arasında hızlı iletişim ağı oluşturulması amacı ile telefon görüşmeleri yanı sıra, e-mail haberleşme ağı kurulur. Konsey Başkanlığı tarafından uygun görülmesi halinde alternatif haberleşme imkanları da hayata geçirilir. Konseyin resmi e-mail adresi info@iusarc.org’dur.

KONSEYİN AMBLEMİ
Madde 4     : 

Konseyin amblemi, göz şeklindeki tasarımın içinde siyah-beyaz renkte dünya olup, EK- 6‘dadır.

AMAÇ ve HEDEF
Madde 5     :

5.1       AMAÇ :

            Sivil toplum örgütlerinden biri olma sorumluluğu ve bilinci ile asıl konusu olan afet risklerinin azaltılması, afet risk yönetme yeteneğini ve tekniğini güçlendirmek, afete dirençli toplum oluşturmak, arama ve kurtarma teknik-uygulama eğitimlerinin yanı sıra, ülkemizde ve dünyamızda boşluğunu, eksikliğini saptadığı, tarih, kültür, eğitim, sağlık, çevre ve doğa gibi sosyal, kültürel ve toplumsal konularda; toplantı, sempozyum, söyleşi, doğa yürüyüşü, etkinlik, imza kampanyaları, kitap, broşür ve benzeri yayın hazırlama, kamuoyu oluşturma, toplumsal farkındalığı artırmak ve benzeri çalışmalar yapmak konseyin temel amacıdır.

5.2       HEDEF :

Konsey üyelerine, talep halinde resmi ve özel kurum ve kuruluşlar, eğitim kurumları ile şahıslara afet risklerin azaltılması, afet risk yönetme yeteneğini ve tekniğini güçlendirmek, afete dirençli toplum oluşturmak içeriğinde eğitim ve seminerler vermek, çalıştay düzenlemek,

Afet risklerin azaltılması, afet risk yönetme teknik ve yeteneklerinin güçlendirilmesi, üniversitelerde kurulan arama-kurtarma topluluk/kulüp öğrencilerinin ve akademik personelin bilinçli, organize, ekip ruhu ve teknik bilgilerle donanımlı olacak şekilde eğitilmesi,

Üniversitelerin katılımları ile, farkındalık oluşturmak maksadıyla ulusal ve uluslararası arama kurtarma pratik-teknik uygulamalı oyunlar düzenlemek,

Aynı amaçla kurulmuş ve kurulacak yurt içinde ve yasal izin alındığı takdirde yurt dışındaki gerçek ve tüzel kişilerle, vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile gerektiğinde işbirliği yapmak,

Doğal afetlerde ve büyük kazalarda, tamamen gönüllü olarak, amatör bir çalışma ve profesyonel bir yaklaşım ile, afetlerden etkilenen kişilere en kısa sürede ulaşımın nasıl  sağlanması gerektiği, yardım için gereken en uygun koşulların nasıl yaratılması gerektiği, doğru arama ve kurtarma çalışmasının nasıl yapılması gerektiği, kazazedelere temel ilkyardım desteğinin nasıl sağlanacağı, konuları;  teknik anlatım-pratik uygulama eğitimleri yapılarak afete dirençli toplum oluşturulması,

konseyimizin temel hedefidir.

ÇALIŞMALAR

Madde 6     :

6.1       Afet risklerin azaltılması, afet risk yönetme yeteneğini ve tekniğini güçlendirmek, afete dirençli toplum oluşturmak için Konsey üyelerinin öngörüleri ve çalışmaları ile yerel yetkililerle koordine edilerek eğitimler yapılması,

6.2       Üniversitelerde arama-kurtarma topluluk/kulüp öğrencilerinin ve akademik personelin eğitimlerine ve teknik çalışmalarına uygun ortam hazırlanması,

6.3       Afet ve Acil durum kurumları, benzeri Sivil Toplum Kuruluşları ile ortak eğitim ve teknik-pratik uygulamalı çalışmalar düzenlenmesi,

Konsey, çalışma yöntemi ve  çalışma alanları bakımından, yasa, tüzük ve yönetmeliklere, konsey amaç ve doğrultusuna aykırı davranamaz.

Hiçbir resmi kurum ve kuruluşun yetki ve görev alanı içine giremez.

KONSEY AMACINA YÖNELİK YAPILABİLECEK İŞ ve İŞLEMLER 

Madde 7     :

Konsey,  amacına ulaşmak için; Sivil toplum örgütlerine ilişkin yasa hükümleri ve üye üniversitelerin yasal sınırlamaları içinde, Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliği ile ;

7.1       Sivil toplum örgütü olma sorumluluğu ve bilinci ile gerekli izinler alınarak yurt içinde ve yurt dışında temel afet bilinci konularında eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları, ilk yardım ve diğer konularda sosyal, kültürel ve eğitim amaçlı çalışmalar yapabilir.

7.2       Konseyin amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçindeki ve yurtdışındaki dernekler, vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapabilir, Mülki İdare Amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla bunlardan ayni ve nakdi yardım alabilir, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapabilir, gerek gördüğünde bu anlaşmaları fesih edebilir. Nakdi yardımlar bankalar aracılığı ile alınır.

7.3       Sivil toplum örgütlerine ilişkin yasa hükümleri içinde, Konsey, afet ve acil durumlarda etkin arama kurtarma faaliyetleri icra etmek maksadıyla yönetim kurulu kararı ile vakıf ve benzeri sivil toplum kuruluşları ile amaç birliği sağlamak üzere platformlar oluşturabilir. 

7.4    Konsey amaçlarında gerekli ve kullanılacak geliri sağlama amacıyla  doğal afetlerde ve diğer arama ve kurtarma gerektiren tüm olay ve kazalarda yapılabilecek kurtarma çalışmaları ile ilgili eğitim programları düzenleyebilir.

7.5       Konsey amaçları doğrultusundaki teknik-pratik çalışmalara katkı sağlamak amacıyla; gerekli izinler alınarak, eğitim ve öğretim faaliyetleri için tesisler kurabilir ve işletebilir.

7.6       Konsey, amacı doğrultusunda dergi, gazete, kitap, broşür ve benzeri yayınlar yapabilir, bu yayınların dağıtımını gerçekleştirebilir, gerekli yasal izinler alınabildiği takdirde görsel ve işitsel medya ve iletişim kanalları ve araçları ile ilgili olarak radyo ve televizyon kanallarında, amaçları doğrultusunda yayınlar yapabilir, programlar hazırlayabilir.

7.7       Konsey, üyelerini konseye hizmet sözleşmesi ile bağlı olanları ve konseyin amacını gerçekleştirmesi için gönüllü olarak çalışan kişileri yurt içinde ve yurt dışında eğitime, sertifika programlarına, tatbikatlara gönderebilir.

7.8       Yurt içi ve yurt dışından miktar ve değeri kısıtlanmamış para ve her türlü taşınır ve taşınmaz mallara, lisans, imtiyaz ve telif haklarına, marka, model, resimlere, gayri maddi ve maddi haklara gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olabilir ve kullanabilir, sözleşmeler yapabilir ve sözleşmeleri gerektiğinde fesih edebilir.

7.9       Sivil toplum örgütlerine ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip oldukları üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir taşınır ve taşınmaz malları alıp satabilir, inşa edebilir, devir ve ferağ edebilir; kendi alacakları için başkalarının ve başkalarının alacakları için kendi taşınmazları üzerinde her türlü rehin ve ipotekler, irtifak hakları tesis ve bunları tecdit, temdit, tebdil ve fek edebilir, kira akitleri yapıp bunları tapuya tescil ettirebilir, kira sözleşmelerini devralabilir ve/veya devredebilir taşınmazların gelirlerini toplayabilir ve amaçları doğrultusunda harcayabilir.

7.10     Konseye üye üniversiteler ve sivil toplum örgütleri, arama kurtarma ekiplerindeki üyelerini ve (varsa) diğer destek çalışanlarını her türlü iş kazası ve  riske karşı ferdi kaza sigortası yaptırırlar.

ÜYELİK, ÜYELİK HAKLARI ve YÜKÜMLÜLÜKLER


Madde 8          :

8.1       KONSEY KURUCU ÜYE ÜNİVERSİTELER VE  HAKLARI

Kurucu Üyeler

Somali’den Mogadishu Üniversitesi, Pakistan’dan The University of Lahore, Nepal’den Tribhuvan University, Hindistan’dan College of Advanced Technology Studies (CATS), Kırgızistan’dan Bişkek Academy of Finance & Economy, Ürdün’den Irbid National University JORDAN, Azerbaycan’dan Azerbaijan Economic University, Brezilya’dan University of Taubate, Uganda’dan Islamic University in Uganda, Endonezya’dan Islamic University of Indonesia, İran’dan Kerman Medical Universitesi, Rusya’dan Voronezh State University of Architecture and Civil Engineering ve Tambov State Technical University, Kazakistan’dan Miras Üniversitesi, Polonya’dan Uczelina Vistula Üniversitesi, Etyopya’dan Arba Minch Üniversitesi, Moldovadan University For European Political Economic Studies, Yemenden Dar Al – Salam Üniversitesi, Makedonyadan Institute of Earthquake Engineering and Engineering Seismology, Üniversity “St. Cyril and Methodius” IZIIS of Macedonia, Türkiye’den Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden Doğu Akdeniz Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi,  Yakın Doğu Üniversitesi ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Atatürk Öğretmen Akademisi, arama-kurtarma kulüpleri, “Uluslararası Üniversiteler Arama-Kurtarma Konseyi”nin kurucu üyeleridir.

 Kurucu Üye hakları

Konsey statüsündeki tüm koşulları kabul eden, üyelik haklarından yararlanan, her türlü yükümlülükleri üstlenmiş üyedir. Gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmaktır. Yükümlülükleri ise, oluşturulan ya da oluşturulacak çalışma birimlerine, etkinliklere, eğitimlere ve genel kurul toplantılarına katılmak, konsey amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak ve konseyin toplum içindeki ve uluslararası alanlarda olumlu görüntüsünü sürdürmektir.

Konseyin kurucuları EK-1′ dedir

8.2.      ONUR ÜYESİ VE HAKLARI

Konsey Başkanları onur üyesidir.

Onur Üye hakları

Onur üyelerinin konseyin hak ve yetkilerini kullanmak, seçme ve seçilme hakları yoktur. 

Onur üyelerinin listesi EK-2’ dedir.

8.3       Bireysel üye:

Afet risklerin azaltılması, afet risk yönetme yeteneğini ve tekniğini güçlendirmek, afete dirençli toplum oluşturmak konularında akademik kariyeri bulunan şahıslar kendi müracaatları veya teklif teyit usulü ile  “Uluslararası Üniversiteler Arama-Kurtarma Konseyi” tarafından bireysel üyeliğe kabul edilebilir ve yapılacak çalışmalara dahil edilebilirler. Bireysel üyelik müracaatları Konsey Başkanı tarafından Yönetim Kurulu toplantılarında gündeme sunulur ve oy birliği ile karar verilir.

Bireysel Onur Üye hakları

Bireysel üyelerin konseyin hak ve yetkilerini kullanmak ve seçme ve seçilme hakları yoktur.  Çıkan veya çıkarılan üye Konsey mallarında hak iddia edemez.

8.4.      ONURSAL BAŞKAN

Konseyin amaç ve hizmet konularında uygun çalışmalarda bulunan, konseyin kuruluşunda       katkıları olmuş, konseyin amaç ve çalışmalarına yönelik çalışmaları bulunan kişiler Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulunun kararı ile Onursal Başkan seçilirler.

Onursal Başkan’ın konseyin hak ve yetkilerini kullanmak, seçme ve seçilme hakları yoktur.

ÜYELİK MÜRACAATI, ÜYELİKTEN ÇIKMA, ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
Madde 9     :

9.1       Üyelik Müracaatı ve Kabul Koşulları:

“Uluslararası Üniversiteler Arama-Kurtarma Konseyi”ne üyelik, müracaat veya teklif-kabul usulü ile aşağıda belirtilen esaslara bağlı kalınarak gerçekleşir.

(1)   Üye olmak üzere başvuruda bulunacak üniversitelerin üyelik başvurusu, Konseyin Yönetim Kurulu’nun rutin toplantılarında gündeme alınarak karara bağlanır. Veya Konsey Başkanı tarafından Yönetim Kurulu’na e-mail yoluyla üyelik başvuruları bildirilir, en geç üç hafta içerisinde üye sayısının yarısından bir fazla (altı) olumsuz cevap alınmaması halinde üyelik işlemleri yapılır ve konseyin tüm üyelerine yeni üye bildirilir.

(2) Üyelik, Yönetim Kurulu toplantısında bulunan üye üniversite temsilcilerinin en az yarısından bir fazlasının üyeliği uygun bulması ve başvurunun karara bağlanıp müracaat eden üniversiteye yazılı tebliğinden sonra gerçekleşir. Yönetim Kurulu üyelerinin oylamalarında eşitlik durumunda Konsey Başkanın oyu iki oy sayılır.

9.2       Üyelik İçin Müracaat Şartları:

Arama-Kurtarma veya benzer amaçlı topluluk/kulüp kurmuş, personel eğitimlerini tamamlamış üniversite, bulunduğu ülkenin siyasal statüsüne bakılmaksızın, müracaat için gerekli şartları taşır sayılır. Aynı amaçlı sivil toplum örgütleri de üyelik için başvuru yapabilir. Üyelik müracaat formu ile birlikte üniversiteler kendilerini konseyde temsil edecek yetkiliyi belirten rektör onaylı yazı, sivil toplum örgütleri de konseydeki temsilcilerini belirten yönetim kurulları ve başkanları tarafından onaylanmış belge ile müracaat edecektir. Konseye üye herhangi bir üniversite veya sivil toplum örgütü konseydeki yetkili temsilcisini değiştirmesi halinde en geç 15 gün içerisinde Konsey Başkanlığına yeni temsilciyi belirtecek rektör/sivil toplum örgütü başkanı onaylı bir yazı gönderilecektir.

Konsey Başkanlığına iletilecek bireysel üyelik müracaat formu EK-3’,Üniversite ve sivil toplum kurumları üyelik müracaat formu EK-4’, Konseye üye üniversitelerin ve sivil toplum örgütlerinin topluluklarının/kulüplerinin bilgi formu EK-5’ dedir.

9.3       Üyelikten çıkma:

Konsey üyesi olan her üye Yönetim Kurulu’na, iki ay önceden verilecek bir yazılı çıkma beyanı ile çıkma hakkına sahiptir. Çıkan üyenin, konsey mal varlığına verdiği bir zarar söz konusu ise tazmini ve üzerinde bulunan dernek demirbaşlarını yönetime teslimi zorunludur.

9.4       Üyelikten çıkarılma;

(1)   Disiplin Kurulunca yapılan soruşturmaya göre tüzüğe aykırı hareket ettiği veya konsey aleyhine çalışma yaptığı saptananlar,

(2)   Konsey statü hükümlerine göre üyelik koşullarını sonradan kaybedenler,

(3)   Üyelik formunda doğru beyanda bulunmayanlar,

(4)   Statü ve İç Yönetmeliklere göre verilen görevi yerine getirmeyenler, Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar.

Çıkarılan üyenin çıkarılma kararından sonraki ilk Olağan Genel Kurulu’nda itiraz hakkı vardır.

(3) fıkrasına göre üyelikten çıkarılanlar, çıkartma nedeni ortadan kalktığını belgelemeleri ve istekleri olur ise yeniden üyeliğe alınabilirler.

(4) bendine göre çıkarılanlar bir daha üyeliğe alınamazlar.

  • bendine göre çıkarılanlar arama-kurtarma topluluklarını/kulüplerini yeniden kurmaları halinde üyeliğe alınabilirler, ikinci kez üyelikten çıkarılanlar bir daha üyeliğe alınmazlar.

KONSEY YÖNETİM YAPISI

Madde 10   :

10.1     Konseyin organları;

(1)   Genel Kurul,

(2)   Yönetim Kurulu,

     (a)  Denetim ve Disiplin Kurulu,

     (b)  Mali İşler Yürütme Kurulu,

Genel Kurul veya Yönetim Kurulunca gerekli görülen birimler kurulur. Bu birimlerin çalışma esasları bir iç yönetmelik veya yönerge ile belirlenir.

GENEL KURUL

Madde 11   :

Genel Kurul, konseyin en yetkili organıdır. Genel Kurul, Konseyin Yönetim Kurulu , Denetim ve Disiplin Kurulu,  Mali İşler Yürütme Kurulu ve Konseyde kayıtları bulunan üye üniversitelerin temsilcilerinden oluşur.

Genel Kurula katılacak konseyin üyesi olan üniversiteler kendilerini  temsil edecek bir asıl bir yedek üyenin kimliğini yönetim kuruluna bildirir. Yönetim kurulu üniversiteler tarafından temsil hakkı verilen personelin kimliklerini tüm üye üniversitelere bildirir.

GENEL KURULUN TOPLANTI ZAMANI
Madde 12   :


Genel Kurul  üç yılda bir Nisan ayı içinde konsey merkezinde olağan olarak toplanır.

Genel Kurul, zorunlu görülen durumlarda  Konsey Başkanı veya Yönetim Kurulu kararı ile en geç bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır.
Ayrıca:

(1)   Üyelerin 1/5’inin yazılı ve imzalı başvurusu,

(2)   Yönetim Kurulunun gerek gördüğü konularda alacağı karar,

(3)   Denetim, Mali İşler ve Disiplin Kurulu’nun alacağı karar,

(4)   Yönetim Kurulunun (eksilmelerin yedeklerle tamamlanmasına karşın) üye tam sayısının altına düşmesi de diğer çağrı nedenidir.

ÇAĞRI USULÜ

Madde 13   :

Genel Kurul toplantısına hazırlık olarak Yönetim Kurulu toplantıya katılmaya hakkı olanlara ait bir liste düzenler.

Toplantıdan onbeş gün önceden toplantının günü, saati, yeri üyelere bir yazı ile bildirilir. Toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantının bir haftadan erken olmaksızın erteleneceği gün de belirtilir. 

TOPLANTI YETER SAYISI

Madde 15   :

Genel Kurul, statüye göre toplantıya katılma hakkı olan üyelerin yarısından bir fazlasının katılımı ile yapılır. Erteleme üzerine yapılan ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz,  hazır bulunan üyelerle toplantı yapılabilir.

TOPLANTI USULÜ

Madde 16   :

Genel Kurul toplantısı ilanda belirtilen yer ve saatte yapılır.

Toplantıya gelen üye listeye imza atarak toplantıya girer.

Birinci toplantıda yeter sayı sağlanamaz ise ilan edilen biçimde yeniden toplanmak üzere tutanak tutularak dağılır.

Yeterli sayıda üye katılması durumunda toplantı,  Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Toplantının açılmasından sonra bir başkan, bir başkan vekili ve bir kâtip seçilerek Divan Heyeti oluşturulur. Toplantıyı Divan Başkanı yönetir. Toplantıya ilişkin tutanak Divan Heyeti tarafından imzalanarak Yönetim Kurulu Başkanına verilir.

Toplantıda yalnız gündeme alınan konular görüşülür. Ancak toplantıda bulunan üyelerin en az onda birinin yazılı istemi ile yeni önerilen konular gündeme alınır ve görüşülür.


GENEL KURULUN GÖREV ve YETKİLERİ

Madde 17   :

            Genel Kurulun yetkileri şunlardır;

17.1          Yönetim, Denetim ve Disiplin, Mali İşler Yürütme Kurulu’nu seçmek,

17.2          Statü değişikliğine karar vermek,

17.3          Yönetim ile Denetim ve Disiplin Kurulları raporlarının, bilançonun, gelir ve gider hesaplarının görüşülmesi ve kurullarının ibrası,

17.4          Yönetim Kurulu’nun hazırladığı bütçenin, bütçe yönetmeliğinin görüşülmesi, aynen veya değiştirilmiş şekli ile kabul etmek,

17.5          Taşınmaz mal satın alınması veya satılması konusunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

17.6          Federasyon veya Konfederasyona katılmak ve ayrılmak,

17.7          Yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye ve gözlemci olmak ve ayrılmak, (Gerekli yasal izinlerin alınması koşulu ile)

17.8          Yasa, statü ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri yerine getirmek,

17.9          Konseyden çıkarılan üyelerin itirazlarını incelemek ve karara bağlamak, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarılma hakkında son kararı vermek,

17.10        Konseyin amaçlarına benzer amaçlı dernek, vakıf, üst birlik ve kuruluşları kurmak, bunlara katılmak veya kurucu olarak katılmak,

17.11        Konsey Statüsü’nde,  Genel Kurul tarafından yapılması öngörülen diğer görevleri yerine getirmek, yurt içinde ve yurt dışında şube açılmasına veya kapatılmasına karar vermek,

17.12        Konseyin üçüncü şahıslara, bankalara ve finans kurumlarına borçlanma ve kredi alması hususunda yönetim kurulu’na yetki vermek,

17.13        Konseyin feshine karar vermek.

OY KULLANMA VE KARAR ALMA YÖNTEM VE BİÇİMLERİ

Madde 18   :

Konsey organlarının seçimi gizli oy ve açık sayımla yapılır. Tersine bir Genel Kurul kararı olmadıkça, diğer oylamalar açık olarak yapılır.

Statüde başkaca bir oran belirtilmemişse Genel Kurul kararları, katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Ancak Konseyin feshi ve tüzük değişikliği ile ilgili kararlar 2/3 çoğunlukla alınır.

YÖNETİM KURULUNUN OLUŞMASI

Madde 22   :

Konseyin Yönetim Kurulu Üye üniversitelerden on (10) asil üyeden ve üç (3) yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu Genel Kurulda gizli oyla seçilir. Seçilen yönetim kurulu üyeleri ilk toplantıda içlerinden bir üyeyi konsey başkanı, bir üyeyi de asbaşkan olarak yetkilendirir, görev bölümü yapar. Görev süresi 3 yıldır. Görevi sona eren Yönetim Kurulu üyelerine yeni yapılan Genel Kurul’da tekrar görev verilebilir. 

Asil üyelerde boşalma olduğunda yedek üyelerin göreve çağırılması zorunludur. 

Konsey Başkanı; tekrar yönetim kurulu üyesi olabilir, iki defa Konsey Başkanı olamaz.

YÖNETİM KURULU
Madde 23   :

          23.1 Yönetim kurulu görevleri

23.1.1      Genel Kurul’da alınan kararları yürütmek,

23.1.2       Konsey amacının gerektirdiği çalışmaları yapmak ve bu doğrultuda alınan kararları uygulamak,

23.1.3       Konseyi temsil etmek üzere bir veya birden fazla Yönetim Kurulu üyesine yetki vermek,

23.1.4      İç işleyiş yönetmeliklerini hazırlamak ve yürütmek,

23.1.5      Gerekli gördüğünde alt birimler, gruplar ve kurullar oluşturmak, bu kurulların çalışma koşullarını düzenlemek ve kapatmak,

23.1.6     Yasa, tüzük ve yönetmeliklerden doğan görevleri yerine getirmek.

23.1.7      Her türlü satın alma, satma ve harcama işlerini yapmak,

23.1.8      Konsey adına dava açmak, açılacak davalarda taraf olmak,

23.1.9      Konsey Denetleme ve Disiplin Kurulu’nun görüşü alınarak Konsey Statüsü’ne aykırı hareket eden üyeyi üyelikten çıkarmak,

23.1.10     Konsey çalışmalarının gerektirdiği durumlarda konsey üyelerini görevlendirme kararı almak ve kişilerin görev ve yetkilerini saptamak,

23.1.11     Gelir ve gider hesaplarını, bilançoyu yapmak, Genel Kurulun onayına sunmak,

23.1.12     Konsey adına basına ve kamuoyuna açıklamada bulunma kararı almak,

23.1.13     Bütçeyi ve bütçe yönetmeliğini hazırlayarak Genel Kurula sunmak,

23.1.14     Genel Kurul’unun vereceği yetki ile konseyin üçüncü şahıslara, bankalara ve finans kurumlarına borçlanma ve kredi almak.

23.1.15     Genel Kurul’u gerektiğinde olağanüstü toplantıya çağırmak,

23.1.16      Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olmakla birlikte, yeni yönetim kurulu seçilinceye kadar mevcut yönetim kurulu görev yapar.

23.2  Konsey Başkanı görevleri

23.2.1       Bulunduğu tüm platformlarda konseyi temsil eder, Konsey Başkanının yokluğunda Konsey Asbaşkanı Konseyi temsil eder.

23.2.2    Konsey amaçları doğrultusunda projeler geliştirir, projelerle ilgili çalışma grupları olarak, konu sekreterya grubu, konu yönetim gurubu, konu eğitim ve uygulama grubu, ,konu destek gurubu, konu ile ilgili bilim grubu kurabilir ve görevlerini Yönetim Kurulu ile birlikte belirler.

23.2.3     Konsey üyeleri arasında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar,

23.2.4    Konsey üyelerinin katılacağı ortak etkinlikler, eğitimler planlayabilir,

23.2.5       Devamlı ikamet ettiği ülkede, konseye üye üniversiteler, arama kurtarma hizmetleri konusunda yetkili devlet kurumları ve aynı amaçlı sivil toplum örgütü üyelerinden oluşan bir veya daha fazla, afet yönetim grubu, teknik pratik uygulama grubu gibi çalışma grupları kurabilir, ihtiyaç duyması halinde başka guruplar da  oluşturabilir.

23.2.6   Başkan, konsey adına mali hesaplarının ita amirliğini yapar, Mali İşler Yürütme Kurulu tarafından usulüne uygun hazırlanacak harcamalarla ilgili fatura, makbuz ve çekleri imzalar,

23.2.7    Konsey hesaplarından Yönetim Kurulu onayı ile harcamalar yapar.

DENETİM ve DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞMASI

Madde 24   :

Denetim ve Disiplin Kurulu üç asil bir yedek üyeden oluşur. Olağan Genel Kurulla Görev süresi 3 yıldır.  Görevi sona eren Denetim ve Disiplin Kurulu üyelerine yeni yapılan Genel Kurulda tekrar görev verilebilir. Asil üyelerde boşalma olduğunda yedek üyenin göreve çağırılması zorunludur. 

DENETİM ve DİSİPLİN KURULUNUN GÖREVLERİ

Madde 25   :

Denetim ve Disiplin Kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir.

25.1     Konseyin hesaplarını ve çalışmalarını, diledikleri zaman veya en geç altı aylık aralıklarla incelemek ve sonuçlarını Yönetim Kurulu’na bildirmek,

25.2     Kesin hesap durumunu bir raporla Genel Kurul’a bildirmek,

25.3     Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırması için gerektiğinde Yönetim Kurulu’na başvurmak, toplantı gerçekleşmezse, toplantının yapılması için yerel hukuk yoluna başvurmak.

MALİ İŞLER YÜRÜTME KURULUNUN OLUŞMASI

Madde 26   :

Mali İşler Yürütme Kurulu üç asil bir yedek üyeden oluşur. Olağan Genel Kurulla Görev süresi 3 yıldır.  Görevi sona eren Mali İşler Yürütme Kurulu üyelerine yeni yapılan Genel Kurulda tekrar görev verilebilir. Asil üyelerde boşalma olduğunda yedek üyenin göreve çağırılması zorunludur. 

MALİ İŞLER YÜRÜTME KURULUNUN GÖREVLERİ

Madde 27   :

Mali İşler Yürütme Kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir.

27.1     Konsey adınaaçılan banka hesap numarasına yapılan yatırım gelirleri (kira, bağış vb.) kontrol etmek, harcamaları usulüne uygun düzenlemek ve gerçekleşmesini sağlamak,

27.2     Konsey adına açılan hesap numarası ile ilgili çek hesabı oluşturulmasından, çek defterinin muhafazasından, beş bin (5 000) Euro ve üstü harcamaların Yönetim Kurulu Kararına müteakip düzenlenmesinden, tüm yapılacak harcamaların çekle ödenmesinden, çeklerin Yönetim Kurulu Başkanı, Asbaşkanı ve Mali İşler Yürütme Kurulu Başkanı tarafından imzalı olmasından, 

27.3     Konseyin mali işlerinin yürütülmesinden, muhasebe kayıtlarının yasal esas usullere göre düzenlenmesinden ve tutulmasından,

27.4    Yönetim Kurulu adına Genel Kurul toplantılarında mali gelir ve harcamalarla ilgili bilançonun  

            üyelerin  bilgisine sunulup onaylatılmasından sorumludur.

İÇ DENETİM

Madde 28   :

Denetim ve Disiplin Kurulu, Konsey Statüsü doğrultusunda konseyin denetimini yapar. Bu konuda gerek görülür ise statü hükümlerine göre bir iç yönetmelik hazırlanır.

GENEL KURUL SONUÇLARININ BİLDİRİMİ

Madde 29   :

Genel Kurul seçimini izleyen otuz gün içinde Yönetim ile Denetim ve Disiplin Kurulu üyeleri ile Konseyin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad, soyad, baba adı, doğum yeri, günü, meslekleri ve ikametgâh adresleri kayıt edilir, isimleri ve çalıştıkları üniversiteler konseyin web sayfasında yayınlanır.


ÜYELİK AİDATI

Madde 30   :

Konsey üyeliğinin yıllık aidat yoktur. Ortak faaliyet giderlerinin karşılanması için;

30.1     Konsey Yönetim Kurulu onayı ile ; üye üniversiteler tarafından kendi rektörlükleri, bulundukları devletler veya benzer nitelikteki görevleri bulunan kuruluşlardan destek finansman bulunması halinde geniş çaplı ortak faaliyet planlanarak icra edilir.

30.2     Konsey statüsünde belirtilen amaçların planlanması ve icrası için gerekli geliri sağlamak amacıyla eğitim programları düzenleyebilir.

KONSEY DEFTERLERİ
Madde 31   :

Konsey defterleri;

31.1    
Karar defteri,

31.2     Üye kayıt defteri,

31.3     Giden ve gelen evrak kayıt defteri,

31.4     Gelir – gider defteri,

31.5     Bütçe, kesin hesap ve bilanço defteri,

31.6     Demirbaş defteri,

31.7     Alındı belgesi kayıt defteri’dir.

TAŞINMAZ MAL EDİNME
Madde 32   :

Konsey, amaç ve çalışmaları için gerekli olan taşınmazları Genel Kurul’un yetki vermesi üzerine yönetim kurulu kararı ile edinebilir. Satın alınan ve bağış ya da vasiyet yoluyla konseye kalan taşınmaz mallar, konsey adına taşınmaz malın bulunduğu ülkenin tapusuna tescil edilir.


TEMSİLCİLİK

Madde 33   :

Konsey gerekli gördüğü ülkelerde/şehirlerde faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin tüzel kişiliği ve bünyesinde organları yoktur. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararı, temsilci olarak görevlendirilen kişi ve/veya kişiler tarafından bulunulan ülkenin/ şehrin mülki amirliğine (30) Otuz gün içinde yazılı olarak bildirilir.

ULUSLAR ARASI FAALİYETLER, YABANCI DERNEK, KULÜP ve KURULUŞLARLA İLİŞKİ

Madde 34   :

Konsey, statü’de gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir ve yurt dışında temsilcilik açabilir. Konsey amaçlarına uygun yurt dışında kurulmuş federasyonlara veya platformlara katılabilir.

STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ
Madde 35  :

Genel Kurul toplantıya katılanların üçte ikisinin kabul oyu ile statü değişikliğine karar verebilir.

FESİH VE SONUÇLARI
Madde 36   :

Genel Kurula üyelerin üçte ikisinin katılması ve katılanların üçte iki çoğunluğunun kabul oyu ile feshe karar verilebilir.

Birinci toplantıda üçte iki üye hazır bulunmaz ise toplantı ertelenir ve ikinci toplantıda katılan üyelerin üçte iki çoğunluğunun kabul oyu ile feshe karar verilebilir.

Konsey feshedilir ise üç kişilik bir tasfiye kurulu oluşturulur.

Tasfiye kurulu üç ay içinde gelir ve gider hesaplarını ve ödemeleri yapar.

Malvarlığı Genel Kurulun karar vereceği bir derneğe veya vakfa bağışlanır.

Tasfiye bitince evraklar saklanmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı’na verilir.

STATÜ’DE HÜKÜM OLMAMASI
Madde 37   : 

Uygulanacağı devlete göre Konsey Statüsü’nde yazılı olmayan konularda sırası ile yasalar, tüzükler ve yönetmeliklere göre karar alma veya uygulama yetkisi Konsey Başkanı’nındır.

KONSEY ÜYELİK KARTI

Madde 38   : 

Konseye üye üniversiteler ve sivil toplum örgütleri, arama kurtarma kulüpleri veya kurtarma ekiplerinde görevli üye personeline verilecek konsey üyelik kartı EK-7’dedir, ön ve arka yüzü belirtilen konsey üyelik kartı diğital ortamda hazırlanıp Konsey Başkanının imzası ile üyelik kartları konsey üyelerine gönderilir.  

DİĞER KONULAR

Madde 39   : 

39.1     Üniversitelerinden mezun olan arama-kurtarma ekip mensubu öğrencilerin “Uluslararası Üniversiteler Arama-Kurtarma Konseyi” ile ilişkileri devam eder. Mezun öğrenciler, kendi ülkelerinde üye üniversite bulunması halinde bu çalışmalara gönüllü katılma hakkına sahip olurlar.

39.2     Konsey dahilinde aktif rol almış emekli veya değişik üniversitelerde görev almış akademisyenler bu çalışmalara katılma hakkına sahip olurlar. Söz konusu personel aynı zamanda “Uluslararası Üniversiteler Arama-Kurtarma Konseyi” bireysel temsilcileri olup üye artırımı için çaba sarf etmeye yetkilidirler.