iusarc

7 posts

AFET YÖNETİMİ DÖNGÜSÜNE ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN DAHİL EDİLMESİ: IUSARC ÖRNEĞİ

AFET YÖNETİMİ DÖNGÜSÜNE ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN DAHİL EDİLMESİ: IUSARC ÖRNEĞİ

Yusuf EKER

1Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Harekat ve Eğitim Şube Müdürlüğü, 99280, Lefkoşa, uacyprus@gmail.com

ÖZET

Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi (IUSARC), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren üniversitelerin gayretleri ile 24 Nisan 2012 tarihinde hiçbir şekilde din, dil, ırk ve coğrafya ayrımı gözetmeksizin tamamen insani amaca yönelik olarak, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, ülkeye ve insanlığa faydalı birer birey olmalarını sağlamak, gençlerin modern ve bütünleşik afet yönetimi sisteminin içerisinde yer almalarını sağlamak amaçlarıyla kurulan uluslararası bir örgüttür. Konseyin kuruluşuna, 20 ülkeden 30 üniversite katkı sağlamıştır. Hali hazırda Konseye 22 ülkeden 52 üniversite ve ulusal kuruluş üye bulunmaktadır. Ayrıca konseyin bir onursal başkanı, beş bireysel, bir de onur üyesi mevcuttur.

Dünyada gerek insan gerekse doğa kaynaklı afetlerden kaynaklanan can ve mal kayıplarının artış göstermesi ile birlikte, afet yönetimi sistemleri de çok disiplinli ve toplumun her kesimini kapsayıcı bir yapıya doğru evrilmiştir. Günümüzde uygulanan ve birçok ülke tarafından da benimsenen modern ve bütünleşik afet yönetimi sitemi risk ve zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme gibi safhalarını içermektedir. Bu safhaların her birinde profesyonel afet yöneticileri yer almakla birlikte, toplumların sahip olduğu potansiyel gücün de harekete geçirilmesi büyük önem taşımaktadır. Özellikle üniversite gençlerinin afet yönetimi ve evreleri hakkında eğitilmesi, onları gelecek için bulundukları veya yaşamlarını sürdürecekleri toplumda afetlerle mücadele konusunda bilinçli birer birey haline getirecektir. IUSARC, kuruluşundan itibaren yürüttüğü eğitim, tatbikat, çalıştay, sempozyum vb. gibi faaliyetleriyle üniversite gençliğine yönelik bahsedilen amaç doğrultusunda yalnızca teorik bilgi aktarımı değil ayni zamanda alınan bilgilerin pratikte de uygulanması esasıyla çalışmaları sürdürmektedir. Özellikle 2016 yılından itibaren her yıl gerçekleştirilen ve dünyada ilk ve tek olma özelliğini taşıyan “Ulusal ve Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunları”ile, üniversite gençlerinin afetlerle mücadele konusunda potansiyel bir güç olabileceğini ortaya koymuştur.

Anahtar Sözcükler:Üniversite gençliği, afet yönetimi,arama kurtarma,

ABSTRACT

INCLUSION OF UNIVERSITY YOUTH TO THE DISASTER MANAGEMENT CYCLE: IUSARC CASE

 The International Universities Search and Rescue Council (IUSARC), was established with the efforts of the universities operating in the Turkish Republic of Northern Cyprus on April 24, 2012, aimed at completely eliminating youth from bad habits and aiming at completely humanitarian purposes without any discrimination of religion, language, race and geography, to ensure that they are useful individuals, and that young people take part in the modern, integrated disaster management system., 30 universities from 20 countries contributed to the establishment of the Council. Currently there are 52 universities and national organization members from 22 countries in the Council. In addition, the council has an honorary president, five individuals, and an honorary member.

Disaster management systems have evolved into a multidisciplinary and inclusive structure of society as the loss of life and property from human and natural based disasters has increased in the world. The modern and integrated disaster management system that is applied today and adopted by many countries includes the stages of risk reduction, preparation, intervention and mitigation. In each of these phases, professional disaster managers are involved, and it is of great importance that the potential power of society is mobilized. In particular, the training of university youth about disaster management and staging will make them conscious individuals in the fight against disasters in the society where they live for the future or their lives. With the trainings, drills, workshops, symposiums etc. held by the IUSARC, it is not only aimed to transfer of theoretical knowledge but also the application of the information at the same time in practice. Especially with the “National and International Universities Search and Rescue Games”, which is held every year since 2016 and is the unique in the world, it has been revealed that university youth can be a potential force in the fight against disasters.

Key Words: University youth, disaster management, search and rescue

1.GİRİŞ

Dünyada afetlerden kaynaklanan can ve mal kaybı gün geçtikçe artış göstermektedir. Afet Risklerinin Azaltılması Küresel Platformunun 2017 yılında yaptığı toplantı sonucunda açıklanan verilere göre son on yılda afetler nedeniyle yaşanan maddi hasar yaklaşık 1.4 trilyon dolar olmuştur. (UNISDR, Leaders’ Forum for Disaster Risk Reduction 2017) Ayni toplantıda ayrıca afet risklerinin azaltılması konusunda farkındalık oluşturulmasına amacıyla eğitime yatırım yapılmasına devam edilmesi kararı alınmıştır.(UNISDR 2017) Bu kararla afet risklerinin azaltılması ve afet yönetiminin bir sistem olarak tüm ülkeler tarafından benimsenmesinin önemine vurgu yapılmıştır.

Modern ve bütünleşik afet yönetimi sisteminde, afetlere hazırlık ve afet risklerinin azaltılması konularında devlet kurumlarının yanında özel sektör kuruluşları da sürece dahil edilmektedir ki bu katılım ne kadar yüksek ve kurumlar arası bağ ne kadar güçlü olursa, sistemin işleyişi de o denli kusursuz hale gelir. Ulusal afet yönetimi sistemleri, bir ülkenin maruz kalabileceği afet risklerini tespit eder ve onları en aza indirgemek için belirlenen paydaşlarla birlikte çalışmalar yürütür. Ayni işbirliği hazırlık, müdahale ve iyileştirme safhalarında da sürdürülür. Ulusal sistemler, kapasiteleriyle orantılı olarak öncelikle yakın coğrafyalarındaki ülkelere, daha sonra ise coğrafi olarak uzak fakat afetlere maruziyet bakımında ihtiyaçlı ülkelere yardımda bulunmak için de gerekli planlamaları yapar. Bu yardımın karakteristiği genel anlamda afetin gerçekleşmesiyle birlikte yapılan müdahale yani bir başka deyişle “insani yardım faaliyetleri” olarak tanımlanabilir. Afetlerin meydana gelişi ile birlikte ortaya çıkan hasarın ölçeği ile doğru orantılı olarak, afetin vurduğu ülkedeki ilk müdahale ekipleri de gerek personel gerekse ekipman olanakları bakımında yetersizlikler yaşayabilmektedir. Meydana gelen afetlerde “altın saatler” olarak tanımlanan ilk 72 saat içerisinde bu ekiplerin gerekli organizasyonu sağlayıp müdahalede bulunabilmesinin yanında, ihtiyaç duyulması muhtemeluluslararası yardımların da ülkeye ulaşması hayati öneme sahiptir. Bu noktaya kadar hem ulusal hem de uluslararası ekiplerin tamamen profesyonel kişilerden oluştuğu, afet yönetimi konusunda uzman, müdahale süreci hakkında eğitilip teçhiz edilmiş kişilerden oluşması gerektiği varsayılmaktadır. Ancak, bugüne kadar yaşanan birçok felaket sonrasında gözlemlendiği gibi, yaşanan yıkımın büyüklüğü ile birlikte, toplumun her kesiminden insanın kurtarma çalışmalarına katıldığı, zaman zaman çalışmalara büyük katkı sağladığı ancak çoğu zaman ise yürütülen faaliyetlerin koordinasyondan yoksun olması nedeniyle kaosa neden olunduğu görülmüştür. Bu koordinasyon eksikliğinin en can alıcı örneklerinden biri 17 Ağustos 1999 yılında Gölcük’te meydana gelen depremin ardından gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmaları olarak gösterilebilir. 1999 yılında yaşanan bu yıkıcı deprem sonrası oluşan yaraların sarılmasının ardından, Türkiye afetlere karşı alınması gereken tedbirler konusunda acı bir şekilde bilinçlenmiş ve 2009 yılına gelindiğinde günün gereksinimlerine uygun, modern ve bütünleşik afet yönetimi sistemi prensiplerini dikkate alarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nı (AFAD) oluşturmuştur. Bu yeni yapının belki de en önemli özelliği, afetlerle ilgili tüm kurumları organik bir bağla bir araya getirmesi ve gerçekleşmesi muhtemel bir afete yönelik tüm çalışmaların koordine edilmesine yönelik yetki ve sorumlulukla donatılmış olmasıdır.(AFAD 2018)

Özellikle afete ilk müdahale ve arama kurtarma çalışmaları çok ciddi bir eğitim gerektiren, insan hayatı ile doğrudan etkileşimde bulunulan bir afet yönetimi safhasıdır. Bu safhada faaliyet gösterecek kişilerin olay bölgesinde sergileyeceği davranıştan, kullanacağı basit veya komplike bir ekipmana kadar teorik ve pratik eğitimler alması hayati öneme sahiptir. Şayet söz konusu sürece toplumun farklı kesimlerinden kişilerin de dahil edilmesi düşünülürse, 2015 yılında kabul edilen Sendai Afet Risklerinin Azaltılması çerçevesinde de belirtildiği gibi, bunların başında zihnen ve bedenen en verimli çağına yeni giren gençlerin gelmesi en uygun seçim olacaktır.(Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015) Özellikle üniversitelerde eğitim gören gençlerin, afet yönetimi konusunda bilinçlendirilmesi ve müdahale konularında eğitilmesi, onların söz konusu faaliyetlerde potansiyel bir güç olarak kullanılabilmesinin önünü açacaktır.

2.UYGULAMA

Yukarıda bahsedilen sebepler göz önünde bulundurularak, 2012 yılında tamamen insani amaca yönelik olarak, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, ülkelerine ve insanlığa faydalı birer birey olmalarını sağlamak ve gençlerin modern ve bütünleşik afet yönetimi sisteminin içerisinde yer almalarını sağlamak amaçlarıyla Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi (IUSARC) kurulmuştur. Kuruluşundan itibaren, gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) faaliyet gösteren üniversitelerde öğrenim gören yerli öğrencilerle ulusal afet yönetimi sistemine, gerekse söz konusu üniversitelerde bulunan ve dünyanın dört bir yanından gelen uluslararası öğrenciler kanalı ile afet yönetimi konusundaki bilgi ve deneyimin yurtdışına aktarımı konusunda çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu öğrencilere ek olarak, 2018 yılı itibarı ile 22 ülkeden 52 üyeye ulaşan IUSARC, üye ülkelerdeki üniversitelerle ve orada öğrenim gören öğrencilerle de hem akademik çalışmalar yürüterek literatüre önemli katkılar sağlamakta hem de afet yönetimi döngüsünün safhaları hakkında teorik ve uygulamalı eğitimler yolu ile gençlerin sistemin birer parçası haline getirilmesi için çeşitli faaliyetler yürütmektedir. Bu faaliyetler yürütülürken, KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın afet yönetimi konusundaki bilgi ve tecrübesinin yanında, üye üniversitelerin çeşitli alanlarında görev yapan akademisyenlerin de katkılarıyla çok disiplinli bir yapı ile birlikte afet yönetimi döngüsünün her safhasına katkı konulması hedeflenmiştir.

2.1. 22 Mart Dünya Su Günü Faaliyetleri

Dünyamızın yüzde 70’inin suyla kaplı olmasına rağmen, dünya su rezervinin yalnızca yüzde 3’ü tatlı sudan oluşmaktadır.(WWF 2018) Bu yüzde 3’lük rezervin ise yalnızca 3’te 1’inin kullanılabilir olması sebebiyle su kıtlığı ve kuraklık dünya genelinde etkili bir afet türü olarak değerlendirilmektedir.(WWF 2018) Öte yandan yaşanan iklim değişikliği nedeniyle yağış miktarı azalmakta, gerçekleşen yağışların düzensiz ve şiddetli hale gelişiyle birlikte de sel ve su baskınları meydana gelerek diğer bir afet türüne neden olmaktadır. Tüm bu etkenler göz önünde bulundurulduğunda su konusunun afet yönetiminin önemli bir öznesi olduğu yadsınamaz bir gerçektir. 2017 yılında Meksika’nın Cancun kentinde düzenlenen Afet Risklerinin Azaltılması Küresel Platform toplantısının üst düzey sonuç bildirisinde, 1990 yılından bu yana dünyada gerçekleşen en yıkıcı 1000 afetin yüzde 90’ının iklim değişikliği ve su kaynaklı olduğu vurgulanmıştır.(The Cancun High-Level Communiqué 2017)

Afet türleri içerisinde bu kadar önemli bir yere sahip olan su konusu ile ilgili her yıl, 1993 yılında Birleşmiş Milletler tarafından “Dünya Su Günü” olarak ilan edilen 22 Mart’ta IUSARC Başkanlığı ve üye üniversiteler tarafından çeşitli faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Bu faaliyetleri teması her yıl farklılık göstermekle birlikte genel anlamda ciddi bir afet türü olan kuraklık ve kuraklığa karşı alınacak tedbirler, temiz su kaynaklarında yaşanan kirlilik ve iklim değişikliği ile yetersiz altyapı sistemlerinin sebep olduğu sel ve su taşkınlarıyla mücadele olarak tanımlanabilir. 2018 yılında IUSARC’ın kurucu üyeleri arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından gerçekleştirilen online sergide kuraklık konusu ele alınmış, öğrencilerin bu konuya dikkat çekmek için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti özelinde fotoğrafladığı dikkat çekici karelerle bu büyük afet türü ile ilgili farkındalık oluşturulması hedeflenmiştir.

2.2. 13 Birleşmiş Milletler Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü Faaliyetleri

Yine Birleşmiş Milletler tarafından “Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü” olarak belirlenen 13 Ekim tarihinde, modern ve bütünleşik afet yönetimi sisteminin belki de en önemli safhası olan risk azaltma konusunda her yıl belirlenen tema kapsamında çalıştay, sempozyum, konferans vb. faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Yapılan faaliyetlere KKTC’deki alanlarında uzman akademisyenlerin yanında dünyanın çeşitli ülkelerinde bilim adamları da davet edilmekte, tüm katılımcıların çeşitli konularda sunduğu bildirilerle hem öğrencilere hem de afet yönetimi sistemi içerisinde yer alan kamu ve özel sektör yetkililerine afet yönetimi alanında yaşanan gelişmeler hakkında önemli katkılar sağlanmaktadır. 2017 yılında, gerçekleştirilen iki önemli organizasyon olan Avrupa Afet Risklerinin Azaltılması Forumu (EFDRR) ve Afet Risklerinin Azaltılması Küresel Platformu’na katılım gösterilmesinin ardından, bu organizasyonların ve onların odak noktası olan Sendai Afet Risklerinin Azaltılması Çerçevesi’nin rehber olarak kullanıldığı bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. 12-13 Ekim 2017 tarihlerinde Yakın Doğu Üniversitesi’nde gerçekleştirilen “Ulusal Afet Yönetimi Çalıştayı”nda “İnsan Kaynaklı Afetler” ve “Doğa Kaynaklı Afetler” ana başlıkları altında 6 sunum yapılmış, yapılan sunumlar sonucunda hazırlanan bildiriler, daha önce Nisan 2017 ayında gerçekleştirilen “Uluslararası Afet Yönetimi Sempozyumu” bildirileri ile birlikte akademik yayın olarak basılmıştır.

“Ulusal Afet Yönetimi Çalıştayı” sırasında, KKTC Afet Yönetimi Sistemi ile ilgili konular ele alınmış, mevcut işleyişin Sendai Afet Risklerinin Azaltılması Çerçevesi ve diğer uluslararası standartlarla uyumu, mevcut imkanlar ve yapılması gereken hazırlıklar tartışılmıştır. Bu tartışmalara, ülkedeki afet yönetimi sistemi içerisinde yer alan kamu ve özel kurum/kuruluşlar da dahil edilerek, sistemin tamamının geniş katılımlı bir çalışmayla revize edilmesi hedeflenmiştir.

2.3. Akademik Faaliyetler

Konsey çatısı altında gerçekleştirilen faaliyetler sırasında sunulan bildirilerin, yapılan sözlü sunumların ve yıl içerisinde afet yönetimi ile bağlı disiplinlerle ilgili yapılan çalışmaların literatürde yerini alması amacıyla, IUSARC çatısı altında oluşturulan Bilim Kurulu’nun değerlendirmesinin ardından, söz konusu bildirilerden oluşan akademik kitaplar yayınlanmaktadır. Çalıştay, sempozyum ve konferans gibi bilimsel organizasyonların, IUSARC’ın 30 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilen 7. Genel Kurul toplantısında alınan kararla oluşturulan Bilim Kurulu’nun uhdesine bırakılmasıyla birlikte, akademik çalışmaların farklı disiplinlerden, konularında uzman ve kariyerleri boyunca ilgili alanlarda değerli çalışmalar yapan gerek yurtiçi gerekse yurtdışından akademisyenlerin katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

2.4. Sosyal Sorumluluk Haftası Faaliyetleri

IUSARC faaliyetlerinin bir diğer önemli parçası ise sosyal sorumluluk etkinlikleridir. Bu etkinliklerin amacı gençlere yalnızca afet zamanı değil, afet öncesi zamanlarda da toplumdaki yaşlı, çocuk, engelli vb. gibi dezavantajlı grupların yanında olma, onların ihtiyaçları hakkında fikir edinme ve empati kurabilme niteliklerinin kazandırılmasıdır. Bu nedenle her yıl Aralık ayında “Sosyal Sorumluluk Haftası” olarak belirlenen tarihlerde söz konusu dezavantajlı gruplara yönelik kan bağışı, moral ziyareti, kermes gibi faaliyetler organize edilerek üniversitelerin Arama Kurtarma (AKUT) kulüplerine üye öğrencilerin katılımı planlanmaktadır.

2.5. Uluslararası/Ulusal Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunları (USARGames)

Her ne kadar afet yönetimi döngüsü bir bütün olarak ele alınması gereken bütüncül bir sistem olsa da, alınan bütün tedbirler ve gerçekleştirilen bütün afet öncesi faaliyete rağmen, afet sonrası müdahale safhası sistemin en can alıcı unsurlarından biridir. IUSARC’ın faaliyet takvimine 2016 yılında ilave edilen “Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunları”, niteliği bakımından hayat kurtarma temalı dünyadaki ilk ve tek organizasyon olması sebebiyle ayrı bir öneme sahiptir. Oyunların gerçekleştirme fikri, Sendai Afet Risklerinin Azaltılması Çerçevesinin rehber ilkelerinde belirtilen “Tüm politika ve uygulamalara cinsiyet, yaş, engellilik ve kültürel bakış açısı entegre edilmeli, kadın ve gençlik liderliği desteklenmelidir” ifadesinden yola çıkılarak bu yönde anlamlı ve etkin bir adım atılması yönünde oluşturulmuştur.(Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015) Oyunlarla birlikte 18-25 yaş aralığında bulunan, fiziki açıdan arama kurtarma faaliyetlerini yürütmeye elverişli, üniversitelerin çeşitli fakülte ve bölümlerine mensup olmaları nedeniyle afet yönetimi döngüsünün çok disiplinli yapısına uygun gençlerin sisteme entegre edilmesi amaçlanmıştır.

2016 ve 2018 yıllarında uluslararası, 2017 yılında ise KKTC’de faaliyet gösteren üniversitelerin katılımı ile ulusal olarak gerçekleştirilen oyunlar, meydana gelmesi muhtemel afetlere ilk müdahalede karşılaşılabilecek olası senaryolar ışığında ve Uluslararası Arama Kurtarma Danışma Grubu’nun (INSARAG) bu müdahaleler konusunda belirlediği standartlar çerçevesinde icra edilmiştir. Bu standartların benimsenmesindeki en temel sebep, Konseyin kuruluş prensipleri içerinde yer alan “edinilen bilgi ve deneyimin farklı ülke orijinli öğrenciler vasıtasıyla uluslararası alanda yayılması” ilkesidir. Bu tercih, gerçekleştirilen faaliyetlerde dünya ile ayni dilin kullanılması ve elde edilen sonuçların tüm ülkelerde belirlenen standartlarla uyum sağlamasına vesile olacaktır. 2018 yılında gerçekleştirilen oyunlara KKTC’den 12, Türkiye, Pakistan ve Endonezya’dan 7 olmak üzere toplam 19 ekip katılmıştır. Oyunlara katılan ekipler “Engel Parkuru” ile “Hedef Bulma”, “Beton Kütle Sürükleme”, “Araçtan Kurtarma ve İlkyardım”, “Enkazda Temiz Beton Çalışması ve Enkazdan Kurtarma” ve “Havai Hatla Kurtarma” olmak üzere toplam 5 etapta yarışmışlardır. Bu etaplar, bir arama kurtarma ekibinin karşılaşması muhtemel riskler ve tehlikeler göz önünde bulundurularak tasarlanmış ve yarışmaya dahil edilmişlerdir.

3. SONUÇ

IUSARC afet yönetimi disiplini altında, uluslararası çerçeve anlaşmalarında öngörülen ve bu alanda eksikliği hissedilen konularda faaliyet gösteren, gençlerin sisteme dahil edilmesi odak noktasıyla çalışan ve gün geçtikçe üye sayısını, kapsadığı coğrafyayı ve yaptığı akademik çalışmalarla literatüre yaptığı katkıyı geliştiren uluslararası bir örgüttür. Bu çalışmada bahsedilen faaliyetlerinin çeşitliği göz önüne alındığında, günümüzde birçok ülkede uygulanması hedeflenen modern ve bütünleşik afet yönetiminin çok disiplinli yapısına uygun olarak hareket etme bilinci ile bünyesinde barındırdığı farklı uzmanlık alanlarına sahip akademisyenlerle sistemin her safhasına ve afet risklerinin azaltılmasına alternatif çözümler üretmeyi hedeflemektedir. Konsey bu hedefi yerine getirirken de sürdürülebilir bir yapı oluşturmak adına başta eğitim olmak üzere gerçekleştirilen faaliyetlerde en büyük yatırımı üniversite gençlerine yaparak bilgi ve tecrübe paylaşımındaki devamlılığı prensip olarak benimsemektedir. 2005 yılında kabul edilen Hyogo Çerçeve Eylem Planı’nda öngörülen öncelikli konularda da bahsedildiği üzere, afet risklerinin azaltılması için kapasite artırımına yönelik bilgi, deneyim ve teknolojilerin transferi ile, en iyi uygulamaların, kazanılan tecrübelerin ve araştırma sonuçlarının paylaşımı belirlenen hedeflere ulaşılması için büyük önem taşımaktadır.(UN 2005) IUSARC’ın kuruluş amacı ve yürütülen faaliyetler bu prensiplere dayanmaktadır.

Uluslararası bir yapı olarak IUSARC, tüm bu unsurların yanında, arama kurtarma ve acil yardım konularında farklı coğrafyalarda meydana gelecek afetlerde bir bilgi ve iletişim ağı olma yolunda da önemli adımlar atmaktadır. Konseye üye olan farklı ülkelerde bulunan üniversiteler ve bu üniversitelerde eğitim gören öğrenciler gerek Konsey aracılığı ile gerekse Konsey vasıtasıyla kurdukları doğrudan iletişimle, insani yardım konularında bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmaktadırlar. Afet yönetiminde ilk müdahalecilerin yürüttükleri görevin önemine, 2017 yılının Nisan ayında KKTC’de gerçekleştirilen Uluslararası Afet Yönetimi Sempozyumunda konuşan Uluslararası Acil Durum Yönetim Topluluğu’ndan (TIEMS) ABD’li Prof. Dr. Carl W. Taylor “Bizim ülkemizde onur madalyası denen bir nişan vardır. Biz bunu ne bir yöneticiye, ne bir üst düzey bürokrata ne de bir politikacıya veririz. Bu nişanı sadece ve sadece bir başkasının hayatını kurtarmak için kendi hayatını riske atan kişilere veririz. İşte sizin yaptığınız budur. Bununla övünün ve bunu tüm dünyaya anlatın” sözleriyle vurgu yapmıştır.

Özetle, IUSARC odaklandığı hedef kitle itibarı ile afet yönetimi konusunda oluşturulan bilgi ve deneyim ile söz konusu alanda akademik yönde yapılan çalışmalar bağlamında, gençlerin bu alana yönlendirilmesi, bahse konu bilgilerle donatılarak uluslararası alanda benzer faaliyetler yürüten kuruluşların içerisinde yer almalarını sağlayarak, afet yönetimi alanında çekirdekten yetişen bireylerin iletişim içerisinde olacağı bir ağ oluşturmaktadır. Bu çalışmaların yürütülmesinde, Konseyin oluşumuna ön ayak olan ve Afet Yönetimi döngüsünün en önemli safhalarından müdahale safhasında faaliyet gösteren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığının katkıları, çalışmaların salt teoriye dayalı bilgi yığını olmaktan çıkarıp, yıllar süren ve başkalarının hayatlarının kurtarmak için kendi hayatlarını riske atan kişilerin tecrübelerine dayanan gerçek uygulamalar haline gelmesini sağlamaktadır. Başka bir deyişle, sahada operasyonu yürüten ve alanda akademik çalışmalarla sistemin gelişimi için çalışanların birlikte hayata geçirdiği bir yapı oluşturulmuş, bu yapı ile de yatırımın en değerlisi olan gençliğe yatırım yapılarak, dünyada afetlerden kaynaklanan gerek insani gerekse maddi kayıpların en aza indirilmesi hedefine katkı koyulmaktadır.

KAYNAKLAR

AFAD. Hakkımızda: AFAD. 2018. https://www.afad.gov.tr/tr/2211/AFAD-Hakkinda (Mayıs 10, 2018 tarihinde erişilmiştir).

Sendai Framework for Disaster Risk Reduction. A/RES/69283 (UN General Assembly, 03 June 2015).

«The Cancun High-Level Communiqué.» Global Platform for Disaster Risk Reduction. Cancun: UNISDR, 2017. 2.

  1. Hyogo Framework for Action 2005-2015: Building the Resilience of Nations and Communities to Disasters. Hyogo: ISDR, 2005.

UNISDR. «Leaders’ Forum for Disaster Rsik Reduction.» The Cancun High Level Communiqué. Cancun, 2017. 1.

WWF. World Wildlife Fund. 2018. https://www.worldwildlife.org/threats/water-scarcity (Haziran 20, 2018 tarihinde erişilmiştir).

AFET YÖNETİMİ SERTİFİKA EĞİTİMİ TAMAMLANDI

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) iş birliğinde düzenlenen 3 günlük “Afet Yönetimi Sertifika Eğitimi” 27 Eylül 2017 tarihinde tamamlandı.

“Afete Dirençli Toplum” oluşturma ilkesinden yola çıkılarak UKÜ’de düzenlenen eğitime KKTC afet yönetimi sisteminde bulunan 53 kurum, kuruluş ve bakanlıktan katılan 100 kişi katıldı.

UKÜ Çevik Uraz Salonu’nda düzenlenen törenle, katılımcılara katılım belgeleri verildi.